Ако не се занимавате с бизнес, не четете това

Катя Иванова , счетоводител , има следния въпрос: Кандидатствахме за безвъзмездна помощ за малки предприятия във връзка с пандемията и сме одобрени , като сключихме договор в края на месец януари 2021 година. Сумата още не е постъпила по банковата ни сметка. През коя година ще се отрази прихода ?

Г-жо Иванова , прихода от финансирането следва да се признае като текущ приход през периода , през който са отразени разходите за изпълнение на условията по дарението. Независимо , че не сте получили сумата по разплащателната си сметки и независимо , че договора е сключен през месец януари 2021 година , то разходите във връзка с договора по всяка вероятност са извършени през 2020 година / заплати , осигуровки , наеми , материали и други / и спазвайки счетоводното предположение приходите и разходите да се отчетат в един отчетен период , прихода от финансиране трябва да се отчете през 2020 година.Така се спазва и счетоводния принцип на начисляването съгласно Закона за счетоводството. За целта към края на 2020 година трябва да вземете счетоводната статия Дт Други вземания , аналитична сметка Агенция , Министерство Кт Приходи от финансирания, аналитична сметка Проект за безвъзмездна помощ ….Обръщам внимание , че разходите определени от фирмата за покриване от финансирането трябва задължително да се отчитат по отделна счетоводна сметка с точното име на проекта и договора за бъзвъзмездна помощ / например към сметка Разходи за основна дейност се открива отделна аналитична сметка /. През 2021 година при получаване на сумата по разплащателна сметка ще се състави счетоводната статия : Дт Разплащателна сметка Кт Други вземания , аналитична Агенция , Министерство.

Атанас Дианов , дипломиран екперт – счетоводител , регистриран одитор и управител на счетоводно – одиторска кантора „ Дианов Експерт Консулт „ ЕООД град.Стара Загора отговаря на Вашите въпроси.


image0 (9K)