БЪДЕЩЕТО И НА ВИЗВМ Е В РЪЦЕТЕ НЕ САМО НА НЕГОВИТЕ СТОПАНИ

ЧЕТЕМ СТАРИТЕ ВЕСТНИЦИ 25 ГОДИНИ НАЗАД
в-к „Стара Загора” брой 85, 1991 г.
БЪДЕЩЕТО И НА ВИЗВМ Е В РЪЦЕТЕ НЕ САМО НА НЕГОВИТЕ СТОПАНИ
Единствен в страната институт, който подготвя зооинженери и ветеринарни лекари е ВИЗВМ – Стара Загора. Фактът, че се разчита само на него за създаването на кадри за селското стопанство, предполага повишено внимание към проблемите на института, които в момента са еднакви за всички висши учебни заведения. какво е отражението на приетия наскоро Закон за автономията върху института, как се приспособява към новите икономически реалности, обезпечени ли са студентите с учебници, стипендии и общежития – това бяха основните насоки на разговора ми с проф. д-р Иван Божков – ректор на ВИЗВМ и проф. Маринов – зам.ректор.
„Законът за автономията е голямо постижение за ВУЗ-овете, тъй като се премахва опекунството върху въпроси, които са от компетенцията на ръководството на института. Бюджетът ни се определя от Народното събрание и субективизъм не може да съществува“ – смята проф. д-р Божков. Институтът прави предложение до Народното събрание на базата на броя на студентите и спецификата на учебния процес. В бюджета, който се отпуска влизат и средствата за капитално строителство. Но затрудненията идват от неимоверно бързо нарасналите цени на учебници, лекарства, опитни животни и фураж за тях – нещо, непредвидено в бюджета. Към ВИЗВМ съществува учебно-опитно стопанство с около 30 000 дка земя, в което се отглеждат колекционни стада от почти всички видове селскостопански животни, познати в България. С цел повишаване рентабилността на стопанството и заплатите на кооператорите, които работят в него, се отглеждат и зърнено-фуражни култури, трайни насаждения, фъстъци, ябълки, череши. Проблем е преструктурирането на стопанството, тъй като то е на територията на земя на бивши собственици. В бъдеще площта на това стопанство ще се сведе до 1/3 от сегашната и ще се отглеждат само животни, тясно свързани с учебната дейност. Има планове да се вземе допълнително земя на територията на Стара Загора, за да се осигури учебния процес и научно-изследователската работа. В тази връзка ще се промени и технологията на отглеждане на животните на базата на приватизацията и фермерството, ще се обучават студентите как се създават и управляват малки фамилни ферми. Това води и до неизбежна промяна в учебните планове и програми, досега те са били адекватни на плановете в селското ни стопанство – крупно промишлено животновъдство, сега ще се съобразяват с тези на ЕИО. Тези нови програми изискват и нови учебници. Трудностите идват главно от поскъпването им – от 10 до 20 пъти, което не е по джоба на повечето студенти. Институтът в момента е в процес на договаряне с издателствата, а и държавата ще дотира тази дейност. Към ветеринарния институт се създава печатна база за първична подготовка на учебниците за печат, което ще скъси времето от написването им до момента, в който ще са в ръцете на студентите. Ще се отпечатват и свитъци от лекции и други материали, свързани с учебния процес. Ще бъдат ли настанени всички желаещи студенти в общежития – на този въпрос ми отговорни г-жа Манчева, инспектор „Социално-битови условия и чуждестранни студенти“. Според нея институтът е един от най-зле обезпечените в страната с общежития, а тази година молбите на студентите са повече от всякога – резултат от високите цени на квартирите. В момента е в строеж общежитие с 256 легла, което ще бъде завършено през следващата учебна година, почти готова е и детска градина за семейните студенти. На тези студенти, чиято молба за общежитие не е удовлетворена, държавата ще изплаща месечно по 93 лева. По-голямата част от студентите ще разчитат за издръжката си по време на следването на стипендията. Според г-жа Славова – инспектор „Стипендии“, до този момент има подадени около 1000 молби. Досега повечето студенти са получавали стипендии от АПК, от промишлено-животновъдни комплекси, които сега се разпадат и анулират договорите си за стипендии и за работа. Сега тези студенти се насочват към държавни стипендии. В тези години на криза навсякъде не е лесно съществуването на нито едно висше учебно заведение и на ВИЗВМ – Стара Загора. Но трябва да се решават, за да е обезпечена страната ни с ветеринарни лекари и зооинженери. Обратното е немислимо.
Нина ЙОВКОВА

(Visited 18 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

image0 (9K)