Вчера серният диоксид превиши нормите в Гълъбово в 16 часа. В 19 часа, проблемът бе решен

В часовете от 16 до 18 ч. е регистрирано превишение на Алармен праг по показател серен диоксид в град Гълъбово. Автоматичната измервателна станция, която е разположена в централната част на града регистрира превишение на Алармения праг по показател серен диоксид в три последователни часа, както следва:

– в 16:00 часа – 581.14 микрограма на куб. м.

– в 17:00 часа – 638.39 микрограма на куб. м.

– в 18:00 часа – 553.2 микрограма на куб. м.

Аларменият праг за серен диоксид е 500 мкг/м3, измерени в три последователни часа.

В резултат на предприетите от РИОСВ – Стара Загора мерки и реализираните от четирите ТЕЦ от комплекса „Марица изток“ действия по редуциране на емисиите на серен диоксид, в 19:00 часа на 26.03.2020 г. от Автоматичната измервателна станция Гълъбово в гр. Гълъбово е отчетена стойност по показателя:

– в 19:00 часа – 137.98 микрограма на куб. м.

Във връзка с очерталата се след 19:00 часа, на 26.03.2020 г., тенденция на намаляване концентрациите на атмосферен замърсител серен диоксид, ВРЗИ уведоми, че отпада необходимостта от предприемане на предпазни мерки от чувствителните групи на населението в гр. Гълъбово.

Останалите Пунктове за мониторинг в област Стара Загора не отчитат превишения на контролираните показатели. Дежурния екип от РИОСВ – Стара Загора продължава наблюдението на нивата на замърсителите от всички Пунктове за мониторинг на територията на инспекцията


image0 (9K)