НАЙ-НОВИ:

Данъчно-осигурителен календар на НАП от 21 до 27 август 2016

Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които през месец юли 2016 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.

25 август

 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец юли 2016 г.Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които през месец юли 2016 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).

  Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване:за морските лица за положения труд през месец юли 2016 г.

 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец юли 2016 г.Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец юли 2016 г.
 • Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец юли 2016 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец юли 2016 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.

  Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец юни 2016 г., които са начислени или изплатени след 25 юли 2016 г.

  Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди юни 2016 г., които са начислени или изплатени през месец юли 2016 г.

  Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец юли 2016 г.

  Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец юли 2016 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.

  Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец юли 2016 г.

  Подаване на декларации образец № 1 с данните за месец юли 2016 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лица та по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.

  Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец юли 2016 г. задължителни осигурителни вноски.

  Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец юли 2016 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване – лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.

  Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии“ з а инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало след 1 юни 2016 г. и месец юли 2016 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.

  Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии“ и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец юли 2016 г.

 • Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец юли за доходи от трудови правоотношения.Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец юли, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово право отношение за този месец не е изплатен до 25 август.

  Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец юли възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец юли 2016 г.

  Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 юли 2016 г., отнасящи се за труд положен през месец юни 2016 г.

  Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигур яване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец юли 2016 г., отнасящи се за труд положен преди месец юни 2016 г.

 • Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец юли 2016 г.
 • Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец юли 2016 г.
 • Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, които през месец юли 2016 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закониВнасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец юли 2016 г.

  Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за трудоустроените лица, на които през месец юли 2016 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.

  Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец юли възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец юли 2016 г.

 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодек са за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 юли 2016 г., отнасящи се за труд положен през месец юни 2016 г.Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец юли 2016 г., отнасящи се за труд положен преди месец юни 2016 г.

  Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване:за лицата в неплатен отпуск през месец юли 2016 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.

  Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, на които през месец юли 2016 г.е изплатено обезщетение за оставане без работа.

  Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец юли 2016 г.

  Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец юли 2016 г .

  Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец юли 2016 г.

  Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за морските лица, за положения труд през месец юли 2016 г.

  Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец юли 2016 г.

  Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: зза лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии“ и допълнително задължително пенсионно осигуряване за юли 2016 г.

  Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през предходния месец за доходи от труд ови правоотношения.

  Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през предходен месец, ако пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25-о число на текущия месец.

  Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец юли 2016 г. Мобилната версия на ЗАРАТА - ТУК

  Данъчно-осигурителен календар – 28.08.2016 – 03.09.2016

 • Подаване на декларация от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, които от 1 септември 2016 г. желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащия посредник.Подаване на декларация от лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които от 01 Септември 2016 г. желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български държавен орган.

Най-нови