Държавата ще ограничава отоплението на въглища

Държавата ще ограничи със закон използването на въглища за бита, ако са с високо съдържание на сяра и пепел.

Създадена е междуведомствена работна група за подготовка на законовите промени.

Това заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов на пресконференция за представянето на приоритетите в
сферата на околната среда.

Предвижда се създаване на онлайн информационна система за подаване в реално време на данни за качеството на атмосферния въздух като част от националната система за мониторинг.

[ad id=“236999″]

Прекратяване на експлоатацията на старите общински депа, които не отговарят на изискванията на европейското законодателство. При незатваряне на старите депа на страната ни ще бъдат наложени санкции.

Според графика, представен на ЕК, до края на 2017 г. трябва да бъдат затворени 113 общински депа. Досега са пуснати 49 от предвидените 55 регионални системи за управление на отпадъците, които трябва да заместят старите депа. Приоритет в сектора е намаляването на депонираните отпадъци за сметка на увеличаване на рециклираните. За насърчаване на рециклирането и използването на отпадъците като ресурс е обявена и процедура на стойност 91,5 млн. лв. за кандидатстване по ОПОС.
П
риоритет за МОСВ е и чистотата на водите. Работата в тази сфера ще бъде насочена към изграждането на пречиствателни станции, модернизиране на ВиК мрежите, по-ефективното използване на питейната вода като ресурс и управление на риска от наводнения. В сектор „Води“ са предвидени 2,3 млрд. лв. по ОПОС.

[ad id=“218001″]

Друг важен акцент в програмата е намаляването на регулаторната тежест върху бизнеса и гражданите.

В МОСВ най-тежките режими, които имат възпиращ ефект, са свързани с получаването на Оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС), екологичната оценка, комплексните разрешителни и рисковете от големи аварии с опасни химикали, заяви министър Димов. Той посочи, че на срещите си с работодателските организации е поел ангажимент да се намали броят на необходимите документи, като се искат по служебен път между администрациите. Предвиждат се промени в 14 закона и 16 наредби за облекчаване на административната тежест за гражданите и бизнеса.


image0 (9K)