НАЙ-НОВИ:

Ей И Ес – 3С Марица Изток I дава половин милион лева за услуги с подемно-строителна техника

Възложител: Ей И Ес – 3С Марица Изток I ЕООД, Гълъбово
Наименование: Услуги с подемно-строителна техника.
Кратко описание: Предметът на обществената поръчка включва извършването на Услуги с подемно-строителна техника на територията на „Ей И Ес – 3С Марица Изток I“ ЕООД. Услугите са описани в Техническата спецификация, която е неразделна част от документацията за участие. Посочените часове и машиносмени са прогнозни и Възложителя не се задължава да спазва посочения обем. Поръчката е с продължителност 24 (двадесет и четири) месеца, като дейностите ще се извършват въз основа на предварителна заявка на Възложителя. Поръчката е разделена на две обособени позиции.
Адрес на профила на купувача: ВИЖТЕ ТУК:
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Прогнозна стойност без ДДС: 500 000.00 лева за две обособени позиции
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: Дата: 15/03/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 23:59 (чч:мм) ЗА ДА ПОДОБРИШ ИМУНИТЕТА СИ, ВИЖ ТУК!

Най-нови