Забранява се разходката на домашни любимци в радиус повече от 250 /двеста и петдесет/ метра от адреса на собственика

Със заповед на кмета Живко Тодоров от 31 март, временно се забранява разходката на домашни любимци в радиус повече от 250 /двеста и петдесет/ метра от постоянния или настоящ адрес на собственика.

С решение на Общинския оперативен щаб за превенция разпространението на COVID-19 в Стара Загора се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки.
Преустановява се събирането на повече от двама пълнолетни, както и на групи от малолетни и непълнолетни – три или повече лица, на открити обществени места.
Клиенти, изчакващи ред извън търговски обект, трябва да бъдат на разстояние един от друг не по-малко от 2 /два/ метра. За целта управителите на търговските обекти е необходимо да обезпечат това, като се запази организацията за ограничаване и за намиращите се вътре в търговския обект.
При неизпълнение на заповедта ще бъдат налагани санкции, съгласно чл.31 от Закона за административните нарушения и наказания.
Длъжностните лица, които могат да налагат наказания при неизпълнение на настоящата заповед – са полицейски служители при ОД на МВР – Стара Загора, общински служители от звената „Общинска полиция“, „Инспекторат“ и „Общинска охрана“.
Препис от заповедта е връчен на кметове и кметски наместници на територията на Община Стара Загора, заместник-кметове, секретаря на Община Стара Загора и директора на ОД МВР- Стара Загора за изпълнение, както и на директора на РЗИ – Стара Загора и на областния управител за сведение.
Контрол по изпълнение на заповедта е възложен на секретаря на Община Стара Загора.

Ето и цялата заповед:

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А
З А П О В Е Д
№ 10-00-1092
Стара Загора 31 .03.2020 г.
На основание чл.44, ал.2, във връзка с ал.1, т.1 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.1 от Закона за здравето във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID -19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020г. от Народното събрание на Република България извънредно положение и Заповед № РД – 32-17 от 31.03.2020г. на Областен управител на Стара Загора
З А Б Р А Н Я В А М:
1. Разходката на домашни любимци в радиус повече от 250 /двеста и петдесет/ метра от постоянния или настоящ адрес на собственика.
2. Клиенти, изчакващи извън търговски обект, да бъдат на разстояние един от друг на по-малко от 2 /два/ метра, като при осъществяване на своята дейност, управителите на търговските обекти да осигурят на своите изчакващи клиенти, необходимото разстояние, като се запази организацията за ограничаване на намиращите се вътре в търговския обект.
3. Събирането на повече от двама пълнолетни, на открити обществени места.
4. Събирането на група от малолетни и непълнолетни – три или повече лица, на открити обществени места.
При неизпълнение на настоящата заповед, на лицата ще бъде наложено наказание, съгласно чл.31 от Закон за административните нарушения и наказания.
Определям следните длъжности лица, които могат да налагат наказания при неизпълнение на настоящата заповед: полицейски служители при ОД на МВР – Стара Загора, длъжностни лица от звено „Общинска полиция“ при Община Стара Загора, длъжностни лица от звено „Инспекторат“ при Община Стара Загора, длъжностни лица
от звено „Общинска охрана“ при Община Стара Загора.
Контрол по изпълнение на Заповед № РД – 32-17 от 31.03.2020г. на Областен управител на Стара Загора, възлагам на ОД на МВР – Стара Загора. Препис от заповедта да се връчи на кметове и кметски наместници на територията на Община Стара Загора, Заместник кметове, Секретар на Община Стара Загора и на Директор на ОД на МВР – Стара Загора – за изпълнение, както и на Директор на РЗИ – Стара Загора и Областен управител на Стара Загора – за сведение.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на гражданите на Община Стара Загора чрез средствата за масово осведомяване, чрез официалната интернет страница на
Община Стара Загора – www.starazagora.bg Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на секретаря на Община Стара Загора.
ЖИВКО ТОДОРОВ /П/
Кмет на община Стара Загора

(Visited 1 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

image0 (9K)