Каква помощ може да поискате от държавата и как да я получите

Безлихвените кредити до 4500 лв. са за самоосигуряващите се или изпратените в неплатен отпуск заради епидемията

В опит да се противопостави на икономическите последици от кризата, предизвикана от мерките срещу пандемията от COVID-19, правителството обяви серия от мерки в подкрепа на граждани и фирми.

Тук описваме какви са възможностите за получаване на помощ, как може да се кандидатства и какво друго обеща властта, но досега не е изпълнила?

I Грантове за малките фирми

Най-голямата програма за подпомагане на бизнеса, която е обявена до момента и чието изпълнение започна в четвъртък, е „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Финансовият пакет по тази процедура е в размер на 173 млн. лева, които се отпускат по оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Колко?

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за всяка фирма е 3 000 лв., а максималният – 10 000 лв.

Самият грант не трябва да надвишава или да е по-малко от 10 % от нетните годишни приходи от продажби на фирмата за 2019 г.

Кой?

До процедурата се допускат само фирми, които са регистрирани преди 01.07.2019 г. и са осъществявали дейност през 2019 г.

Те трябва да отговарят на определението микро или макро предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и дефиницията на Европейската комисия за тях.

Дружества, които вече получават средства от европейските фондове по други планове и програми за финансиране, не могат да кандидатстват по процедурата.

Могат да кандидатстват фирми, които са регистрирали поне 20 % спад в оборота за месец април 2020 г., спрямо средния месечен оборот за 2019 г., и също така не са били „в затруднено положение“ към 31 декември 2019 г.

Как?

Подаването на документи по тази процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Това се случва единствено с използването на валиден, квалифициран електронен подпис.​

При одобрение допустимите разходи могат да бъдат за закупуване на суровини и консумативи, разходи за външни услуги, разходи за персонал.

Останалите условия и документите за кандидатстване можете да откриете тук.

Друго важно условие, е това, че финансиране, след одобряването на проекта, ще бъде предлагано по реда на постъпване на заявлението до изчерпване на финансовите ресурси.

I Помощ за заплати по схемата „60/40“

Най-популярната мярка, въведена до момента от правителството, е т.нар. мярка „60/40“.

За тази помощ могат да кандидатстват два типа работодатели – тези, чиито фирми са затворени в следствие на заповеди за ограничаване на дейности, издадени от държавата, както и такива, които могат да докажат спад в приходите си за март 2020 г. от поне 20 %, спрямо март 2019 г.

Кой?

При първия вариант попадат търговията на дребно в молове (без търговия на храни, лекарства, цигари), някои видове пътнически транспорт, хотелиерство, ресторанти и заведения за бързо обслужване, питейни заведения, киносалони, туроператори, организиране на конгреси и търговски изложения, частни детски градини, театри и друга артистична и творческа дейност, култура, спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих, поддържане на добро физическо състояние.

За тях се изисква само заповед за спиране на работата.

Във втория вариант пък попадат работодателите от всички сектори на икономиката с някои изключения. Всяка от тези фирми трябва да докаже 20 % спад на приходите си. За фирмите, които са учредени преди 1 март 2019 г., спадът ще се отчита спрямо приходите за същия календарен месец през 2019 г.

Колко?

По тази схема се превеждат 60 на сто от размера на осигурителния доход на работника за месец януари 2020 г. и дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя. Работодателят трябва да изплати останалата част от заплатата, а работникът продължава да дължи данък върху доходите.

Как?

Заявленията за изплащане на средствата се подават в дирекция „Бюро по труда“, на чиято територия е мястото на работа на работниците и служителите, за които се заявява изплащане на компенсации.

Документите могат да бъдат изпращани и по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), подписани с квалифициран електронен подпис. Съществува и възможност за изпращане на препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензираните пощенски оператори.

Кандидатстването по „60/40“ се извършва месец за месец, но не може да бъде за повече от 3 месеца.

Необходимите документи могат да бъдат свалени от тук.

Подробен наръчник за кандидатстване по схемата „60/40“ можете да откриете тук.​

Националният осигурителен институт публикува редовно на сайта си информация за подкрепените фирми и изплатените суми.

I Безлихвени кредити

Последният към момента функциониращ финансов инструмент, който държавата предоставя, е възможността да се кандидатства за безлихвени кредити до 4500 лева, които са гарантирани от държавата.

Кой?

От тази мярка могат да се възползват служители на трудов договор, които са в неплатен отпуск, както и самоосигуряващите се, които имат спад в доходите поне 20% за първото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същия период на предходната година.

Работниците на трудов договор трябва да са били в трудово правоотношение поне 6 месеца преди да излязат в неплатен отпуск. Освен това трябва да имат поне 5 работни дни през март.

Самоосигуряващите се трябва да са прекъснали дейността си заради пандемията или да търпят поне 20% спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г. сравнено със същия период миналата година.

Колко?

Програмата за безлихвени кредити за физическите лица, изготвена от Българската банка за развитие (ББР), е с бюджет от 200 млн. лева. Чрез нея търговските банки ще могат да отпускат по 1500 лв. на месец за срок от 3 месеца (общо 4500 лв.) на лицата, които не могат да работят в следствие на пандемията.

Как?

Тук можете да видите списъка с търговските банки, които предоставят безлихвените заеми.​

За безлихвен кредит ще може да се кандидатства до 31 декември 2020 г. Той ще бъда със срок до 5 години, с минимум 6 и максимум 24 месеца гратисен период.

Необходимите документи, които трябва да бъдат представени в банките са:

За хората, които са изпратени в неплатен отпуск и с действащ трудов договор: лична карта, копие от трудов договор, документ от работодателя, че лицето е в неплатен отпуск/заповед, бележка, удостоверение и др.

За самоосигуряващи се лица: Лична карта, документ за Регистрация по БУЛСТАТ, ако са прекъснали дейността – Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице образец на НАП, ако имат спад в дейността – документи, доказващи спад над 20 % (двадесет процента) в доходите в първото тримесечие на 2020 г., спрямо доходите през същото тримесечие на 2019 г.

I За гледане на дете

Министерството на труда и социалната политика обяви и възможност за подпомагане на родители, които са принудени да останат вкъщи, за да гледат децата си.

Колко?

Помощта е еднократна и е в размер на 375 лв. за семейство.

Кой?

За тази помощ могат да кандидатстват родители на ученици до 7 клас, навършили 14 години, както и семейства, в които единият или двамата родители са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица.

Условие е към момента на заявяване на помощта двамата или единият от родителите да няма право на платен отпуск и да са ползвали минимум 20 работни дни неплатен отпуск поради невъзможност да работят от къщи. Същите права имат и родителите, които сами отглеждат децата си.

Еднократна помощ от 375 лв. ще се изплаща на семейства, които не са получавали помощ на същото основание през 2020 г. Кандидатите не трябва да имат доходи от втори трудов договор, наем, рента, аренда и др.

Помощта ще се изплаща в случай, че родителите, които кандидатстват за нея не са включени в схемата за компенсации за запазване на работните места, добила популярност като мярката 60 на 40.

Помощта може да бъде отпусната, ако детето/децата от семейството са посещавали детска ясла, детска градина или училище преди 13 март 2020 г.

Как?

Кандидатстването става в регионалните служби за социално подпомагане със същия формуляр, с който се кандидатства при затруднения за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности по време на извънредната ситуация, причинена от разпространението на вируса Covid-19. Формулярите са на страницата на Агенцията за социално подпомагане.

Който притежава Персонален идентификационен код (ПИК) от Националния осигурителен институт (НОИ) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП), може да кандидатства електронно тук. Попълненото заявление може да се изпраща и по електронната поща – [email protected].

I Помощ за творци

Министерството на културата обяви програма „Творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци и на други млади специалисти в областта на културата“. Целта на програмата е да осигури финансова подкрепа на български творци и артисти, упражняващи своята професия на свободна практика и пряко засегнати от въведената противоепидемична мярка за преустановяване на всякакъв вид масови мероприятия на територията на страната.

Колко?

Творческа стипендия за едно лице е 720 лв. месечно за срок от 3 месеца. Парите се отпускат от Национален фонд „Култура“.

Кой?

Културни дейци – самоосигуряващи се лица, включително самонаети, физически лица, работили през 2019 г. на граждански и авторски договори, упражняващи свободна професия – в областта на културата и изкуствата, чиято дейност е пряко свързана с публично представяне на културен продукт.

Изискването е за средномесечен осигурителен доход за 2019 г. до 1000 лв., както и кандидатите да не са получили безлихвен кредит или друга финансова подкрепа на друго основание по мярка за финансово подпомагане в условията на епидемията от COVID-19.

Как?

Кандидатстването става на сайта на фонд „Култура“, като преди това е необходима регистрация.

Изпращат се формуляр за участие, творческа биография на кандидата, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ копие на годишна данъчна декларация за 2019 г. и саморъчно подписана и сканирана декларация.

Източник: www.svobodnaevropa.bg Copyright (c) 2018. RFE/RL, Inc. Препубликувано със съгласието на Radio Free Europe/Radio Liberty, 1201 Connecticut Ave NW, Ste 400, Washington DC 20036. 

(Visited 8 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

image0 (9K)