Какви ще бъдат таксите за кандидатстване в университетите

Какви ще бъдат таксите за кандидатстване и обучение на студенти и докторанти в университетите в България през предстоящата 2018/2019 учебна година?

[ad id=“225664″]

Проектът за решение, включващ всички висши училища у нас, бе публикуван снощи за обществено обсъждане и след месец предстои гласуването му от Министерския съвет.

Документът е изготвен на база предложенията на самите университети, които са внесени в МС от министъра на образованието, както изисква Законът за висшето образование, пише OFFNews.

Той включва таксите за обучение в бакалавърска, в магистърска степен, както и тези за докторанти.

Намаление на някои такси за студенти предлага Софийският университет – с 200 до 550 лева, в редовна и задочна форма на обучение. В същото време там има и увеличение на някои такси за обучение на първокурсници.

Най-много се намаляват за специалностите от професионално направление „Физически науки“ и специалността „Ядрена химия“ от професионално направление „Химически науки“. Там годишните такси за редовни студенти ще са 200 лева, при 750 лв. сега, а за задочни – 100 лв., при 300 лв. тази година.

[ad id=“263680″]

Без промяна остават таксите в 17 държавни висши училища:

– Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- Бургас;

– Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“;

– Технически университет – София;

– Технически университет – Варна;

– Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) – София;

– Минно-геоложки университет (МГУ) – София;

– Лесотехнически университет (ЛТУ) – София;

– Медицински университет (МУ) – София;

– Медицински университет (МУ) – Варна;

– Университет за национално и световно стопанство (УНСС) – София;

– Икономически университет – Варна;

– Национална музикална академия (НМА) „Проф. Панчо Владигеров“ – София;

– Национална академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) „Кр. Сарафов“ – София;

[ad id=“238430″]

– Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство (АМТИ) – Пловдив;

– Национална спортна академия (НСА) – София;

– Висше строително училище (ВСУ) „Л. Каравелов“ – София;

– Университет по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ) – София.

[ad id=“237001″]

Увеличават се таксите за някои специалности в 16 висши училища средно с 11.7%.

– Софийски университет (СУ) „Св. Климент Охридски“;

– Пловдивски университет (ПУ) „Паисий Хилендарски“;

– Великотърновски университет (ВТУ) „Св. Св. Кирил и Методий“ (само за І-ви курс);

– Югозападен университет (ЮЗУ) „Неофит Рилски“ – Благоевград;

– Русенски университет (РУ) „Ангел Кънчев“;

– Технически университет (ТУ) – Габрово;

– Химико-технологичен и металургичен университет (ХТМУ) – София;

– Университет по хранителни технологии (УХТ) – Пловдив;

– Аграрен университет – Пловдив;

– Тракийски университет – Стара Загора;

– Медицински университет (МУ) – Пловдив (само за І-ви курс);

– Медицински университет (МУ) – Плевен;

– Стопанска академия (СА) „Д. Ценов“ – Свищов;

– Национална художествена академия (НХА) – София;

– Висше транспортно училище „Т. Каблешков“ – София;

– Висше училище по телекомуникации и пощи – София.

[ad id=“236993″]

СУ увеличава таксите за новоприети студенти в професионалните направления: „Администрация и управление“, „Право“, „Психология“, и „Филология“. Увеличението за редовната форма на обучение е от 40 до 61 лева, а за задочна форма – от 100 до 160 лв. Единствено в професионално направление „Социални дейности“ се отчита по-голямо увеличение в задочната форма – 300 лв., а най-малко – 40 лева, в професионално направление „Психология“ – редовна форма.

В Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ се увеличават таксите с по 40 лева във всички професионални направления, с изключение на тези в „Администрация и управление“, „Туризъм“, „Икономика“ и направленията от природните науки, математика и информатика, както и техническите науки.

Във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ увеличението е с 50 лева само за новоприети студенти в професионално направление „Педагогика“ – редовна и задочна форма.

[ad id=“236999″]

В техническите университети увеличение има в ТУ – Габрово, от 100 до 240 лева в редовна форма и до 30 лева в задочна форма. А студентите в ХТМУ – София, ще плащат 50 лв. повече във всички професионални направления.

В медицинските университети повишение на таксите има в МУ – Пловдив и МУ- Плевен. При първия таксите се повишават с 250 лв. в направленията „Медицина“, „Фармация“ и „Стоматология“ – за І-ви курс редовна форма на обучение. При втория се наблюдава увеличение от 50 до 100 в различните професионални направления.

От 6 до 8% е увеличението на таксите за всички специалности в РУ „Ангел Кънчев“, с изключение на тези от социалните, стопански и правни науки. Аналогични са и увеличенията в ЮЗУ „Неофит Рилски“, където те са от 11 до 24%.

При сравнителния анализ на таксите за учебната 2017/2018 година и предложенията на висшите училища за учебната 2018/2019 година е установено, че при 9 държавни висши училища размерът на таксите за обучение на докторанти за учебната 2018/2019 година се увеличава средно с 13,1% (от 20 до 300 лева).

При 24 държавни висши училища и Българската академия на науките няма промяна в размера на таксите за обучение на докторантите.


image0 (9K)