Мини Марица изток дава 435 038 лева за доставка на спирално-конусни предавки за ТМО и ГТЛ

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД – Раднево
Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0047
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Начин на възлагане / пазарни консултации: Открита процедура
Обект на поръчката: Доставки
Наименование: „Доставка на спирално – конусни предавки за ТМО и ГТЛ“
Кратко описание/документация:
Предмет на настоящата обществена поръчка e доставка чрез покупка на спирално – конусни предавки за ТМО и ГТЛ, както следва:
Обособена позиции №1: „Доставка на спирално – конусни предавки за багери.“.
Обособена позиции №2: „Доставка на спирално-конусни предавки за ГТЛ 2250 – полска система.“
Изискванията на Възложителя към предмета на обособените позиции са подробно описани в Техническата спецификация на обособената позиция и документацията за участие.
Прогнозна стойност (без ДДС): BGN 435 038,00
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17 май 2021 (понеделник), 23:59
Дата на публикуване: 19 апр 2021 (понеделник), 10:04

 

(Visited 3 times, 1 visits today)

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!