НАЙ-НОВИ:

Мини Марица-изток дава 59 670 лева за доставка на машинни болтове и гайки

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД, гр. Раднево
Наименование: Доставка на машинни болтове и гайки
Кратко описание: Доставка чрез покупка на машинни и джонтови болтове и гайки, съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.
Начин на изпълнение – по заявка на възложителя.
Доставките ще се извършват при необходимост, на базата на отделни поръчки, изготвяни и подавани по факс или с писмо до Изпълнителя от страна на Възложителя – отдел „Логистика и контрол“.
Адрес на профила на купувача: ВИЖТЕ ТУК:
Прогнозна стойност без ДДС: 59 670.00 лв.
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: Дата: 28/02/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм) ЗА ДА ПОДОБРИШ ИМУНИТЕТА СИ, ВИЖ ТУК!

Най-нови