Мини Марица-изток дава 838 800 лева за доставка на зъби за кофи на роторни багери

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД
Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0094
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Начин на възлагане/пазарни консултации: Открита процедура
Обект на поръчката: Доставки
Наименование: Доставка на зъби за кофи на роторни багери
Кратко описание/документация: Предмет на настоящата обществена поръчка e доставка чрез покупка на зъби за кофи на роторни багери, както следва:
Обособена позиции №1: „Доставка на зъб съставен за багер SRs4000“.
Обособена позиции №2: „Доставка на зъб за багер SRs 1200 и К 400“

Изискванията на Възложителя към предмета на обособените позиции са подробно описани в Техническата спецификация на обособената позиция и документацията за участие.
Прогнозна стойност (без ДДС): BGN 838 800,00
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: Краен срок за подаване: 16 август 2021 (понeделник), 23:59

image0 (9K)

 

 

(Visited 38 times, 1 visits today)

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!