На 13 ноември се проведе „Ден на отворени врати“

В изпълнение на проект № BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“ на 13.11.2023 г. в Тракийски университет – гр. Стара Загора се проведе събитие „Ден на отворени врати“ за студенти от професионално направление „Растениевъдство“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg –––––––––––––––

Проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


image0 (9K)