Обществено обсъждане на проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Казанлък

Обществено обсъждане на проект за частично изменение на ОУП на община Казанлък ще има на 16 септември, съобщиха за ЗАРАТА

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ Община Казанлък съобщава на заинтересованата общественост, че на 16.09.2022г., петък, в Информационния център на ул.“Искра“ №4 от 17,00ч. ще се проведе обществено обсъждане на проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Казанлък.

Изменението обхваща следните имоти, за които съгласно решение № 641 от 31.03.2022г. на Общински съвет- Казанлък, е дадено разрешение за изменение на ОУП по искане на заинтересовани лица, както следва:

I. В урбанизираната територия на град Казанлък:

1. ПИ с идентификатор 35167.502.4002, представляващ УПИ III-8885, кв.43 по плана на гр. Казанлък, за промяна на режима на застрояване от /Оо/ за обществено обслужване/ в жилищно средноетажно застрояване /Жс/, собственост на „ГАЛАТЕРА“ ЕООД;

2. ПИ с идентификатор 35167.504.7798, УПИ VII-7798 в кв.327 по плана на гр. Казанлък за промяна на режима на застрояването от нискоетажно жилищно /Жм/ в Предимно производствена зона /Пп/, с цел изграждане на автокомплекс, собственост на Койчо Христов Бъчваров.

II. Извън урбанизираните територии:

В землището на град Казанлък:

1. ПИ с идентификатор 35167.60.14 в землището на гр. Казанлък, за промяна на земеделската земя от „нива“ в Смесена функционална зона /Смф/, с цел изграждане на фотоволтаична електрическа централа, собственост на „Раково инвест“ ЕООД- Светослав Златев Славов.

В землището на село Енина:

2. ПИ с идентификатор 27499.28.7 в землището на с. Енина, м-ст „Каделкова чешма“, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда, собственост на Красимир Димитров Крондев.

3. ПИ с идентификатор 27499.181.5 в землището на с. Енина, м-ст „Под Енина“, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда, собственост на Калчо Жеков Жеков.

4. ПИ с идентификатори 27499.181.4, 27499.181.55 и 27499.181.72 в землището на с. Енина, м-ст „Под Енина“, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради, собственост на Яни Костов Балездров.

5. ПИ с идентификатор 27499.172.25 в землището на с.Енина, м-ст „Оградата“ за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда, собственост на Симеон Радианов Дамянов.

6. ПИ с идентификатор 27499.126.50 в землището на с. Енина, м-ст „Саднята“ за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в предимно производствена зона /Пп1/ с цел изграждане на Автоработилница, собственост на Янко Вълчев Янков.

7. ПИ с идентификатор 27499.125.35 в землището на с. Енина, м-ст „Саднята“ за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в смесена многофункционална зона /Смф1/, с цел изграждане на склад за промишлени стоки, собственост на Севдалин Генков Чаушев.

8. ПИ с идентификатори 27499.172.613 и 27499.172.612 в землището на с. Енина, м-ст „Оградата“ за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/ с цел изграждане на жилищни сгради, собственост на Стефан Тончев Сейков и Недялка Тончева Сейкова.

В землището на гр. Крън:

9. ПИ с идентификатор 40292.101.90 в землището на гр.Крън, м-ст „Бончово кладенче“, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда, собственост на Пенка Панайотова Щерева.

10. ПИ с идентификатор 40292.109.1 в землището на гр.Крън, м-ст „Гърдова могила“ за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в смесена многофункционална зона /Смф1/, с цел изграждане на производствена и складова база, собственост на „Трейдифай“ ЕООД, представлявано от Илия Иванов Пенчев.

11. ПИ с идентификатор 40292.102.37, собственост на Ахмед Али Качан и ПИ с идентификатор 40292.102.15, собственост на Айдън Илязов Расимов в м-ст „Енинско“, и двата в землището на гр. Крън, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради.

В землището на град Шипка:

12. ПИ с идентификатор 83199.81.653 в землището на гр.Шипка, м-ст „Пазарска чешма“, за допустима промяна на режима на застрояване от /Оо 3/ зона за обществено обслужващи дейности, с височина до 4 м./ в /Оо 2/ зона за обществено обслужващи дейности, с височина до 10 м./, с цел изграждане на хотел, собственост на Ахмед Али Качан.

В землището на с. Долно Изворово:

13. ПИ с идентификатори 22633.42.8 и 22633.42.9 в землището на с. Долно Изворово, м-ст „Под село“, за допустима промяна на устройствената зона от Зона за алтернативно земеделие /За/ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради, собственост на Атие Юсменова Пазвантова.

В землището на с. Хаджидимитрово:

14. ПИ с идентификатор 77027.4.47 в землището на с. Хаджидимитрово, м-ст „Ак бунар“, за допустима промяна на земеделската земя от „овощна градина“ в зона за производствени и складови дейности /Смф1/, с цел изграждане на склад за промишлени стоки, собственост на Алил Гюрселов Чаушев.

15. ПИ с идентификатори 77027.37.6 и 77027.37.3 в землището на с. Хаджидимитрово, м-ст „Мерилика“ за допустима промяна на устройствената зона от Зона за алтернативно земеделие /За/ в зона за Производствени и складови дейности /Пп1/, с цел изграждане на фотоволтаична електрическа централа, собственост на Афизе Ахмед Качан- Дерменджи, Ерджан Акиф Дерменджи и Ялдъз Фазлиева Дерменджи.

16. ПИ с идентификатори 77027.6.54 в землището на с. Хаджидимитрово, м-ст „Ак бунар“, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в смесена многофункционална зона /Смф1/, с цел изграждане на работилница за ремонт на едрогабаритни транспортни и превозни средства, собственост на Таня Атанасова Петрова.

В землището на с. Шейново:

17. ПИ с идентификатори 83106.88.1, 83106.88.2 и 83106.88.12 в землището на с. Шейново, за допустима промяна на земеделските земи в терени за инженерно- техническа инфраструктура /T/ за изграждане на фотоволтаична централа за производство на електроенергия, собственост на „Аурора Соларис“ ООД, с управител Радослав Динев Динчев.

В землището на с. Голямо Дряново:

18. ПИ с идентификатор 15864.20.1 в землището на с. Голямо Дряново, м-ст „Под село“, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради, собственост на Радоил Дончев Рапалов и Стефан Дончев.

В землището на село Дунавци:

19. ПИ с идентификатор 24075.24.60 в землището на село Дунавци, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в предимно производствена зона /Пп1/, с цел изграждане на складова сграда и фотоволтаична централа, собственост на Назъм Садък Муса.

В землището на село Копринка:

20. ПИ с идентификатор 38563.152.2 в землището на с. Копринка, имот в горска територия, за допустима промяна на устройствената зона от Зона за озеленяване /Оз3/ в рекреационна устройствена зона /Ок2/, с цел за изграждане на жилищна/вилна сграда, собственост на Маргарита Денкова и Николай Христов Радев.

В землището на село Овощник:

21. ПИ с идентификатор 53179.53.13, в землището на с.Овощник, м-ст „Адалъка“, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/ с цел изграждане на жилищна сграда, собственост на Цветанка Иванка Песева.

В землището на село Розово:

22. ПИ с идентификатор 62983.55.6 в землището на с. Розово, м-ст „Черешака“, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда, собственост на Красимир Стефанов Велев.

23. ПИ с идентификатор 62983.59.1, м-ст „Сованлъка“ в землището на с. Розово, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда, собственост на Златка Костова Гуркова.

В землището на с. Средногорово:

24. ПИ с идентификатори 68446.254.36 и 68446.153.34 в землището на с. Средногорово, м-ст „Борка“, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в зона за курортни дейности /Ок1/ с цел изграждане на вилни сгради, собственост на Иван Димов Кантарски и Боян Асенов Филипов.

25. ПИ с идентификатор 08446.153.21 в землището на с. Средногорово, м-ст „Борка“ за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в зона за курортни дейности /Ок1/ с цел изграждане на вилна сграда, собственост на Михаил Тодоров Янушев.

26. ПИ с идентификатори в землището на с.Средногорово: ПИ 68446.141.1, ПИ 68446.141.2, ПИ 68446.141.5, ПИ 68446.141.6, ПИ 68446.141.40, ПИ 68446.169.31, ПИ 68446.169.34, ПИ 68446.130.82, ПИ 68446.79.30, земеделски територии за допустима промяна на устройствения режим в ОУП от земеделски територии със забрана за промяна на предназначението в Предимно производствена зона /Пп/, общинска собственост.

27. ПИ с идентификатори 40292.21.9, ПИ 40292.21.8 и ПИ 40292.23.4 в землището на гр. Крън, земеделски територии за допустима промяна на устройствения режим в ОУП от земеделски територии със забрана за промяна на предназначението в Предимно производствена зона /Пп/, общинска собственост.

Материалите могат да се разгледат от заинтересованите лица от 15,00 ч. до 17,00 часа всеки работен ден в срок до 15.09.2022г., четвъртък, на гише № 2 в Центъра за информация и услуги на граждани на Община Казанлък.

Предложения, становища или възражения могат да се подават на гише №2 в Центъра за информация и услуги на граждани или на е-mail [email protected]

(Visited 43 times, 1 visits today)