НАЙ-НОВИ:

Община Стара Загора дава 3000 лева за тематично разработен знак „Център на Вселената“

Възложител: Община Стара Загора

Номер на поръчка в АОП: 00774-2019-0004

Създаване на пространствен и композиционен център в централна градска част на Стара Загора с тематично разработен знак „Център на Вселената“.
Предмет на конкурса е пространството, източно и южно от стълбището, което свързва бул. „Руски“ с котата на конструктивното му преместване, където да бъде ситуиран обекта – знак „Център на Вселената“.
Артистичното решение трябва да интегрира в себе си всички възможни прилежащи околни пространства, включително подмостовото пространство (колони, таван и други повърхности), като неразделна част от проекта и следва да се вписва в него, като предлага естествена връзка и подход към мястото на обекта.
Участникът, спечелил конкурса и сключил договор с Възложителя, след провеждане на процедура на договаряне без обявление, съгласно чл. 90 и сл. от ЗОП ще следва за изработи Работен проект в части: Архитектура, Художествено оформление, Конструкции, Паркоустройство и благоустройство, Електро, Вертикална планировка и други необходими проектни части.

Брой и стойност на наградата/ите, която/които ще се връчва/т:

I-во – парична награда в размер на: 3 000 лв.;

II-ро – 2 000 лв.

III- то – 1 000 лв.

Краен срок за получаване на проекти или на заявления за участие: 12/04/2019, 17:30ч. Мобилната версия на ЗАРАТА - ТУК

Най-нови