Община Стара Загора дава 50 000 лева за абонаментно сервизно техническо обслужване на автомати за продажба на талони за кратковременно паркиране

Възложител: Община Стара Загора
Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0070
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: https://app.eop.bg/today/163523
Начин на възлагане / пазарни консултации: Събиране на оферти с обява
Обект на поръчката: Услуги
Наименование: „Абонаментно сервизно техническо обслужване, доставка на резервни части и консумативи за автомати за продажба на талони за кратковременно паркиране“
Кратко описание:
В рамките на настоящата процедура трябва да бъдат изпълнени следните дейности:
1. Извършване на абонаментно техническо обслужване, профилактика и почистване на техниката /автомати за продажба на талони за кратковременно паркиране/
2. Отстраняване на възникнали повреди
– възникналите повреди следва да се отстранят в срок от осем часа от получаване на заявка.
3. Доставка на резервни части, необходими за отстраняване на повредата, възникнала в процеса на експлоатация на техниката
– изпълнителят гарантира качеството на доставените резервни части чрез предоставяне на сертификат за произход и качество. Няма да бъдат предмет на договора доставката на резервни части, когато повредата е причинена от вандализъм.
4. Доставка на необходимите консумативи за експлоатация на техниката:
– при необходимост
Прогнозна стойност (без ДДС) BGN 50 000,00
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25 октомври 2021 (понеделник), 23:59
Дата на отваряне на заявления/оферти 26 октомври 2021 (вторник), 14:00

 

image0 (9K)
(Visited 1 times, 1 visits today)

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!