Община Стара Загора дава 66 055 лева за пакетирани стоки за нуждите на ОП „Ученическо хранене“

Възложител: Община Стара Загора
Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0030
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Начин на възлагане / пазарни консултации: Открита процедура
Обект на поръчката: Доставки
Наименование: „Доставка на варива, макаронени изделия и пакетирани стоки за нуждите на общинско предприятие „Ученическо хранене“ в гр. Стара Загора“
Кратко описание/документация:
За нуждите на общинското предприятие „Ученическо хранене“ ще бъдат доставяни варива, макаронени изделия и пакетирани стоки.
В детските заведения и училищата не се допускат храни, които са с признаци на развала, както и храни с изтекъл срок на трайност.
Доставяните хранителни продукти да отговарят на изискванията на Закона за храните, Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, ДВ бр. 43 от 8.06.2010 г., Наредба № 8/04.12.2018г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.,
Предлаганите хранителни продукти да отговорят на следните изисквания:
– да са етикетирани съгласно нормативните изисквания;
– да бъдат придружени с документи, удостоверяващи качеството, произхода и срока на годност;
– да отговарят на санитарните, ветеринарно-санитарните, хигиенните и други норми, установени от действащото в Република България законодателство и/или издадени от специализираните държавни контролни органи.
Доставяните хранителни продукти трябва да бъдат придружени с документи, удостоверяващи качеството, произхода и срок на годност с не по-малко от 75 % (седемдесет и пет процента) остатъчна годност към момента на доставката.

Прогнозна стойност (без ДДС) BGN 66 055,63
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17 май 2021 (пон), 23:59
Дата на отваряне на заявления/оферти: 18 май 2021 (вто), 14:00

image0 (9K)
(Visited 5 times, 1 visits today)

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!