НАЙ-НОВИ:

Обява на „Местна инициативна група-Любимец-Ивайловград“

О Б Я В А                                              

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ – ИВАЙЛОВГРАД”

обявява прием на проектни предложения по процедура за подбор с код в ИСУН 2020

 BG06RDNP001-19.525 Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.5.)

„Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Любимец – Ивайловград”

 I.Наименование на мярката от стратегията за ВОМР: Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 5.)„Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“.

 II. Допустими кандидати:

  1. Община Любимец и Община Ивайловград.
  2. Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) – развиващи дейност в областта на туризма.
  3. „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград”, в случай че: проектът, за който кандидатства за финансиране е в обществена полза; никой от членовете на колективния върховен орган и на колективния управителен орган, както и свързано с него лице по смисъла на §1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон, не е изпълнител или подизпълнител на дейностите на проекта, и не е постъпило друго предложение за финансиране по мярката по провежданата процедура.

III.Допустими дейности:

 1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове.
 2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство.
 3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел.
 4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел.
 5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

 Допустими разходи:

 1. Изграждането или подобрения на недвижимо имущество, свързано с туризма.
 2. Закупуването или вземането на лизинг на ново оборудване/ обзавеждане до пазарната цена на актива.
 3. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост – до 12 % от стойността на проекта.

      Общите разходите, свързани с консултации (попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета документи, и консултантските услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта) не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи. 

 1. Придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки (ако е приложимо).

IV. Период за прием и място за подаване на проекти:

      Начална дата на обявяване на процедурата: 17 юни 2021г.

      Краен срок за подаване на проектни предложения: 17.00 часа на 30 септември 2021г.

 • В съответствие с одобрената стратегията за ВОМР на МИГ, периодът за прием на проекти е постоянен, като в момента в който постъпят повече от три проекта се организира комисия, която извършва оценка на получените проектни предложения.

      Проектните предложения се подават изцяло по електронен път, чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

V. Бюджет на приема: 293 374.50 лева.

VI. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

      Минималният размер на БФП за проект е левовата равностойност на 5 000 евро.

      Максималният размер на БФП за проект е до левовата равностойност на 100 000 евро.

      Когато кандидата е ЮЛНЦ, максималния размер на  БФП за проект е до левовата равностойност на 50 000 евро.

      Левовата равностойност на 1 евро се определя по курс 1,9558 лева за 1 евро, съгласно §2а от ДР на Наредба №22 от 14.12.2015г.

VII. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

                                                 КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

ТОЧКИ

1.    (Изм. Допълнително споразумение № РД 50–149 от 08.02.2018г.) Проектът е в полза на населението на повече от едно населено място на територията на МИГ.

5

2.    Резултатите са в пряка полза за деца, младежи, жени и/или социално уязвими групи. (Когато са обхванати повече от една от посочените групи, проектът получава 2 т.)

2

3. Проектът създава заетост за местното население.

2

4. Проектът внедрява иновативен подход/услуга/продукт.

2

5. Проектът е с доказана добавена стойност към туризма в региона.

5

6. Устойчивост на резултатите.

2

Максимален брой точки

18

      За да се допусне до оценка, проектът трябва да отговаря на критериите за допустимост, посочени по – горе. За да се класира проектът трябва да има и минимум 8 точки на критериите за оценка.      

    КППП предлага на УС на МИГ за отхвърляне, подадени проектни предложения, получили по-малко от 8 точки по критериите за оценка.  

     Съгласно Решение №20 от 27.08.2018г., на ОС на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, в случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат класирани в низходящ ред, съобразно броя на създадените работни места по критерий  „Проектът създава заетост за местното население”. Условието се прилага само в случаите когато, общия размер на безвъзмездна финансова помощ, одобрена за финансиране  на подадени проектни предложения, надвишава общия размер на безвъзмездна финансова помощ по процедурата.

VIII. Лица за контакт и място за достъп до подробна информация:

      За контакт: Христо Желев – Изпълнителен директор и Ралица Уйдурумова-Караджонова – експерт СВОМР, тел: 0889 022211. 

      Пълният пакет документи за кандидатстване по процедурата е публикуван на интернет страницата на „МИГ-Любимец–Ивайловград” http://mig.lyubimets.org, и на интернет страницата на ИСУН 2020 –  https://eumis2020.government.bg.

IX. Начинът за подаване на проектни предложения:

      Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

ЗА ДА ПОДОБРИШ ИМУНИТЕТА СИ, ВИЖ ТУК!

Коментарите са изключени.

Най-нови
Left Menu Icon