От последните минути: Забраниха на Интерком купуването на ЧЕЗ

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) забрани придобиването на контрол от „Инерком България“ върху „ЧЕЗ България“, „ЧЕЗ Разпределение България“, „ЧЕЗ Електро България“ , „ЧЕЗ Трейд България“, „Фри Енерджи Проджект Орешец“ и „Бара Груп“, става ясно от решение на комисията, взето днес, 19.07.2018 г. и публикувано в сайта на КЗК.

[ad id=“225664″]
В процеса на проучване, Комисията установи, че е налице припокриване между дейностите на участниците в концентрацията на пазара на производство и доставка на едро на електрическа енергия от фотоволтаични централи. Също така, сделката поражда ефекти на пазарите на разпределение на електрическа енергия, на снабдяване/доставка на електрическа енергия, на търговията с електрическа енергия и на свързаните с търговията услуги по координиране на балансиращи групи. На пазара на разпределение и снабдяване/доставка на ел. енергия придобиваната група е с естествено монополно положение за територията, определена в издадените ѝ лицензии за осъществяване на тези дейности.

Паралелно ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, формират съществен пазарен дял на база търгувани количества ел. енергия на свободния пазар. Въз основа на цялостния анализ може да се заключи, че предвид вертикално интегрираната придобивана група ЧЕЗ, която разполага със стабилен финансов ресурс и опит в електроенергийния сектор, се създават предпоставки нотифицираната сделка да доведе до установяване или засилване на господстващото положение на обединената група. С оглед широкия обхват от дейности на придобиваните дружества и тяхното значение за електроенергийната система на Р. България, е налице основание да се приеме, че настоящата концентрация е от стратегическо значение за страната, като потенциалните ефекти от нея биха имали пряко отражения на националната сигурност.

[ad id=“263680″]
Комисията счита, че наличието на съществени вертикални ефекти ще доведе до значително предимство на участниците в концентрацията пред техните конкуренти, което от своя страна би възпрепятствало ефективната конкуренция на анализираните пазари.

РЕШЕНИЕ:

1. ЗАБРАНЯВА концентрацията между предприятия, която ще се осъществи чрез придобиване на контрол от страна на „Инерком България” ЕАД върху предприятията от групата на „ЧЕЗ“ а.с. в Република България
2. Постановява незабавно изпълнение на решението

На основание чл. 64, ал.1 от ЗЗК решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок.


image0 (9K)