Покана за свикване на Общо събрание от УС на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 21.09.2023 г. /четвъртък/, в 10.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.3

Ритуалната зала на общ. Брезово, при следния

Дневен Ред:

  1. Обсъждане и приемане на проект на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ за периода 2023 – 2027 г.

  2. Други.

Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

12.09.2023 г. Управителен съвет

(Visited 34 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

image0 (9K)