Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови” проведе широка информационна кампания

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”

Адрес: гр.Брезово 4160 обл. Пловдив ул. „Георги Димитров”№ 25, ет. 4

www.mig.brezovo.bg; ел. поща: [email protected]

Административен договор № РД50 – 72/22.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по под мярка 19.1.“Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014 – 2020 г.
СДРУЖЕНИЕ „МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ РАЗРАБОТВА СВОЯТА НОВА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027 Г.

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови” изпълни дейностите по Административен договор № РД50 – 72/22.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по под мярка 19.1.“Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014 – 2020 г., а именно:
1. Популяризиране процеса на разработка на стратегията за ВОМР, което включва:
Информационни срещи, семинари и публикации в регионални медии;
2. Обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
3. Проучване и анализ на територията;
4. Подготовка на стратегията за ВОМР, включително консултиране на местната общност във
връзка с подготовката на стратегията;
5. Координация и изпълнение на подготвителните дейности;
В информационните срещи се включиха представители от всички заинтересовани страни и бяха обхванати и трите сектора – публичен, стопански и нестопански.

(Visited 26 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.