Стара Загора с едва 2,9% безработица

ЗАРАТА: С най-ниско равнище на безработица от областта са общините Стара Загора – 2,9% и Павел баня – 3,7%, а с най-високо – общините Николаево – 32,9%. и Братя Даскалови – 27,9%.

През месец май 2021г. в област Стара Загора на работа са постъпили 773 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 630 лица, по програми, финансирани от Държавния бюджет – 15 /по мерки – 13, по програми – 2/ и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 128 лица.
216 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 264 са от групата на специалистите и 293 са безработни лица без квалификация.
По степен на образование с висше образование са 150 лица, със средно 474 и с основно и по-ниско 149 лица.
През май в бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 628 свободни работни места, 513 от които са на първичен пазар на труда. По програми са заявени 112 свободни работни места – от тях 104 по ОП РЧР, по мерки – 3.
Равнището на безработица през м.май за областта  е 4,6 на сто при 5,67 на сто за страната – за областта стойността намалява спрямо предходния месец с 0.2%. Спрямо м.май 2020г. равнището на безработица в областта е намаляло с 3,2% /от 7,8% през м.май 2020г. на 4,6%/. Област Стара Загора е на 4-та позиция след София – град, Габрово и Варна по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.
С най-ниско равнище на безработица от областта са общините Стара Загора – 2,9% и Павел баня – 3,7%, а с най-високо – общините Николаево – 32,9%. и Братя Даскалови – 27,9%.
Новорегистрираните безработни лица през месеца са 860 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. С най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 23,3% /1 569 бр./ и от 50 до 54г. – 12,4% /838 бр./. С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 0,9% /59 бр./.
Безработните над 50г. са 2 407 – 35,7% от общо регистрираните.
През м.май 2021г. регистрираните младежи до 29г. общо са 870, като делът им е 12,9% от всички безработни лица. Безработните младежи намаляват с 36 бр. спрямо предходния месец /906/.
Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Стара Загора са 1 171 и съставляват 17,4% от всички регистрирани безработни.
По образователна структура регистрираните безработни лица са:
С висше образование – 974 души и относителен дял 14,4%. Броят им спрямо предходния месец намалява с 60 лица /1 034/.
Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование, съставляват 41,1% от цялата разглеждана съвкупност и са 2 772. Спрямо предходния месец намаляват с 338 лица /3 110/.
Безработните с основно и по-ниско образование са 2 999 души или 44,5%. Спрямо предходния месец намаляват с 11 лица /3 010/.
По професионална структура регистрираните безработни са:
– с работнически професии – 19,6% /1 323 бр./;
– специалисти – 25,7% /1 734 бр./;
– без специалност и професия – 54,7% /3 688 бр./.

(Visited 6 times, 1 visits today)