Старозагорското СУ „Иван Вазов“ – възрожденско огнище и през XXI век

На 26 ноември през далечната 1907 мъжкото класно училище в Стара Загора се преименува на Старозагорска мъжка гимназия “Иван Вазов” и се настанява в ремонтираните стаи на хотел “България”. А през отиващата си година се навършиха 180 години от създаването на първото светско училище в град Стара Загора и едно от първите в страната – Светиниколското взаимно училище, чийто пряк приемник и наследник е сегашното Средно училище „Иван Вазов”.

Сменяло името си, обитавало много различни сгради, дало на България хиляди образовани граждани, но останало същото по дух – възрожденско огнище. Ето я и историята му – от началото до наши дни, разказана на suvazov.bg.

През 20-те години на ХIХ в. в града е открито елинско училище, което привлича децата на забогателите еснафи и чорбаджии, но създава опасност за българщината. Ето защо през 1833 г. 23-годишният даскал Атанас Иванов, подпомогнат от дядо Косьо Праматарина, открива в кв. „Акарджа” училище, в което отхвърля религиозните предмети и разчиства пътя за създаването на светско българско училище.

На 1 (14) март 1841 г. даскал Атанас Иванов, подпомогнат от видните старозагорци Александър Екзарх, Господин хаджи Славов, Иван Стоянов, открива първото светско взаимно училище в Стара Загора.

В Светиниколското училище, обзаведено по примера на Габровското, се стичат множество ученици не само от Стара Загора, но и от Нова Загора, Чирпан, Сливен, Ямбол и другаде. Успехите му са безспорни.

Голямо събитие в развитието на учебното дело в Стара Загора е построяването в двора на църквата „Св. Никола” на голяма двуетажна училищна сграда, изградена със средства на еснафски организации и дарения на частни лица. През октомври 1850 г. учебните занятия си водят вече в нея.

Постепенно взаимното училище прераства в класно. В него преподават видните по това време възрожденски учители Неофит Рилски, Иван Богоров, Тодор Шишков и др. Училището се нарича вече Главно петокласно училище и славата му на голям просветен център бързо нараства: „навалица” от ученици идва от почти цяла Южна България. Голяма заслуга за това има „най-полезният класен учител през 50-те години” – Тодор Шишков. При него е учил и Апостола на свободата – Васил Левски.

През 1865/66 г. в училището работи д-р Димитър Павлович (син на известния възрожденски учител Христаки Павлович). Той въвежда „класно-урочната система”. Всеки клас се отделя в самостоятелна класна стая и по всеки предмет или два сродни обучава отделен учител.

За постигнатите успехи говорят впечатленията на руския дипломат Скалон.

През 1868 г. в Стара Загора се провежда първият български учителски събор. Сбирките му стават в Светиниколското училище. През 1871 г. сред старозагорските ученици от Главното мъжко училище се /9/”. То си поставя  прогресивната за времето цел – да  се  прилагат на практика придобитите от учениците знания.

Опожаряването на града превръща в пепел и развалини цветущите дотогава старозагорски училища, в това число и това. Но още на 1 септември 1878 г. ученици и учители се събират да учат дори и в частни квартири. С първия си указ старозагорската община налага поголовен данък за построяване на училищна сграда и през 1880 г. на ул. „Граф Игнатиев” се издига ново триетажно здание, където от 1881 г. до 1947 г. се водят учебни занятия. Училището се превръща в средищен център за просвета и култура. През 1893 г. училището устройва тържествен юбилей по случай 40-годишната учителска дейност на основоположника на училището даскал Атанас Иванов.

На 25 ноември 1895 г. се чества 25-годишната книжовна дейност на Иван Вазов. По този случай просветната комисия в Стара Загора решава да поздрави юбиляря и му съобщава, че гражданството на Стара Загора е решило да именува в негова чест Окръжното класно училище „Иван Вазов”.

Трогнат, юбилярят отговаря: ”Предайте, господа, моята най-дълбока признателност на старозагорци. Тези изрази на симпатия ме дълбоко вълнуват. Винаги съм хранил искрена любов към Стара Загора като един от най-културните центрове на България и сега, и в турско време. Затова честта, която ми се прави, има за мене висока цена и аз се гордея за това. Благодаря ви.”

Въпросът за деня, в който да се чества патронът на училището, е повдиган няколко пъти. Водена е преписка с тогавашния министър на народната просвета. През 1919 г. сам Вазов изявява желание това честване да се свърже с появата на най-крупното му произведение „Под игото”, отпечатано за първи път на 25.ХI.1889 г. Така за патронен празник на училището е приета датата 25 ноември.

От 1902/03 учебна година към мъжкото петокласно училище постепенно се откриват по-горни класове – VI, VII и VIII клас, а от 1.IХ.1907 то се обособява в Пълна мъжка гимназия „Иван Вазов” с 20 паралелки и 933 ученици. През 1908 г. завършва и първият випуск гимназисти. Сред тях са бъдещият министър на народната просвета Стоян Омарчевски, акад. Петко Стайнов, проф. Димитър Гюдженов, литературният и музикален критик Георги Стоянович-Берсенев и други.

По време на Балканската война (1912 – 13 г.) сградата на мъжката гимназия е била превърната в Главен щаб на цар Фердинанд, а по време на Първата световна война – във военна болница и оръжеен склад. Избухналият на 2 май 1916 г. пожар изпепелява голяма част от нея, запазва се само западното крило. Сградата скоро е възстановена и учебните занятия продължават.

До 1946 г. обучението се състои от петгодишен гимназиален курс – от IV до VIII (VIII – ХI) клас. През 1946/47 учебна година е извършена реформа в образованието и гимназиалният курс се намалява на 4 години – от IV до VII (VIII – ХI) клас. За нуждите на училището е построена нова масивна сграда на ул.”Ген. Столетов”, в която през учебната 1947/48 г. се премества обособеното Първо мъжко единно училище „Иван Вазов” с 11 класа.

През 1950/51 г. Първо мъжко единно училище се трансформира в Първо средно единно училище „Иван Вазов” с 11 класа – от I до ХI, а от 1953/54 г. са приети и момичета и гимназията става смесена. Със заповед № 218 от 26 февруари 1957 г. на МНК на Първо средно училище се поставя отговорна задача – да бъде пионер във въвеждането на политехническо обучение. През 1960 г. гимназията е обявена за национален първенец и е наградена с орден „Кирил и Методий”, I степен.

Със заповед № 3540 от 20 август 1968 г. на МНП училището е обявено за базово към Педагогическия институт към БАН – по експериментирането на новите учебни програми.

През 1974 г., когато в града ни е преместен Ветеринарният институт и сградата на ул. ”Ген. Столетов” е отстъпена на Ректората, гимназията се премества временно в сградата на гимназия „Христо Ботев”.

През учебната 1981/82 г. училището се премества в новопостроената сграда на ул.”Ген. Гурко”, в която и до днес се водят учебни занятия на учениците от подготвителен до ХII клас. През същата година е проведена поредната образователна реформа. училището става първото Единно средно политехническо училище в града, а от 1991 г. се именува Средно общообразователно. През учебната 1992/93 г. е взето решение то да бъде хуманитарно със запазване на природоматематическите дисциплини.

През учебната 1997/1998 г. за първи път е извършен прием на ученици в специализирани паралелки по мениджмънт в осми и девети клас. Въвежда се модулно обучение, ръководено от преподаватели от ВУЗ, с профилиращи предмети по икономика и разширено изучаване на английски език. Две години по-късно прием се извършва в паралелка „Организация на средния и дребния бизнес”, които от 2004г. се именуват „Стопански мениджмънт”. За първи път се формира и паралелка с природоматематически профил „Информационни технологии”, а през 2009 г. се извършва прием в технологичен профил „Туризъм”.

От учебната 2004/2005 г. училището се включва в програмата за работа с деца със специални образователни потребности и започват работа психолог, логопед и ресурсни учители.

През 2007 г. СОУ „Иван Вазов” е прието в Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, ръководена от издателство ПОНС. Това гарантира по-високо реноме и засилен интерес към училището. Учителите могат да разчитат на осигурена методическа подкрепа и обучение. Ползват се най-добри условия за закупуване на учебници по чужди езици и участия в обучителни семинари.

От 1 март 2007 г. училището функционира в условията на делегиран бюджет съобразно новите изисквания и успешно устоява на икономическата криза.

Основен фактор за ефективно обучение се явява ресурсната обезпеченост, подобряването на която е главен приоритет в работата на ръководството. От 1 януари 1997 г. започва работа първият в града модерно оборудван компютърен кабинет с интернет връзка. Училището получава подкрепа от агенцията „Японски доброволци за сътрудничество в чужбина“ – „Джайка”, която осигурява компютрите, цифров фотоапарат, принтер и японски преподаватели. Бързото навлизане на информационните технологии и големият интерес към тях довеждат до създаването на втори компютърен кабинет (15 септември 1999 г.).

През учебната 2004/2005 г. със съдействието на Търговско-промишлената палата в Стара Загора се откри трети кабинет, а в края на същата учебна година по програмата „Е” – клас на правителството се получи оборудването за четвъртия кабинет. Модернизирани са кабинетите по география, биология, физика и химия. Обособяват се и нови – история и чужди езици.

За по-доброто техническо осигуряване и делово протичане на мероприятията през 2011г. е открита конферентна зала. Изцяло е подновен интериорът на административния корпус. Много от класовете поемат инициативата да подобряват състоянието на класните стаи.

Съоръженията във физкултурния салон и фитнес залата са добро условие за провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт. Отборите на СОУ „Иван Вазов” заемат призови места в общинските и регионалните състезания по футбол, волейбол, баскетбол, лека атлетика. Постиженията са и на национално ниво.

В ежегодно провежданите избори „Млада Загора” ученици на „Иван Вазов“ са получавали символичния ключ за управление на града.

Като „млад кмет” са избирани Стефка Георгиева (1999 г.) и Антон Атанасов (2009 г.), а Силвана Стойкова и Десислава Дойнова са заседавали като заместник-млад кмет. Това е признание за знанията и гражданската активност на учениците.

Многобройни са изявите в организираните класни и извънучилищни мероприятия – шествия, викторини, чествания, художествена самодейност, клубни форми.

Неизброими са и наградите, защото училище „Иван Вазов” създава образовани и активни млади хора, готови да отговорят на предизвикателствата на живота.

(Visited 263 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

image0 (9K)