Субсидии за работодателите, които наемат безработни в Стара Загора и Опан

работни места

Субсидии за работодателите, които наемат безработни в общините Стара Загора и Опан

За вас работодатели

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда” – Стара Загора уведомява работодателите от общините Стара Загора и Опан, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. октомври 2016г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

брой

 • безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ)

45

 • безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ)

7

 • безработни лица до 29-год. на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ)

5

 • за стажуване на безработни лица до 29-годишна възраст – (чл. 41 от ЗНЗ)

6

 • за стажуване на безработни лица, придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност, което няма трудов стаж по тази професия – (чл. 46 от ЗНЗ)

6

 • безработни лица за обучение чрез работа (дуално обучение) чл. 46а от ЗНЗ

25

 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ)

12

 • безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ)

10

 • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ)

16

 • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ)

6

 • безработни на „зелени работни места“ (чл. 55д от ЗНЗ)

6

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

 • работодатели от частния сектор и читалища (Компонент 1)

16

 • държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2)

8

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 24 октомври 2016г. (в периода от 25 октомври до 2 ноември 2016 г., включително).

Дирекция „Бюро по труда” разполага и със свободни средства за обучения за професионална квалификация по заявка от работодател, по реда на чл. 63 от ЗНЗ – 1798 лв.

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Стара Загора, както и на тел. 042 / 697545.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.