НАЙ-НОВИ:

ТЕЦ Ей И Ес – 3С Марица Изток I дава 1 495 000 лева за услуги с индустриален алпийски достъп

Възложител: “Ей И Ес – 3С Марица Изток I“ ЕООД, Гълъбово
Наименование: Извършване на услуги с индустриален алпийски достъп в ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток I
Кратко описание: Предметът на обществената поръчка включва извършване на услуги с индустриален алпийски достъп в ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток I. Дейностите са с прогнозен обем за четиригодишен период от 20000 човекочаса.
Конкретните характеристики са посочени в техническата спецификация, приложена към документацията за участие в обществената поръчка. Поръчката е с продължителност 48 (четиридесет и осем) месеца, като дейностите ще се извършват въз основа на предварителна заявка на Възложителя. Възложителят предвижда опция за удължаване на срока на договора с още 1 (една) година.
Адрес на профила на купувача: ВИЖТЕ ТУК:
Прогнозна стойност без ДДС: 1 495 000 лв.
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: Дата: 28/02/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 23:59 (чч:мм) ЗА ДА ПОДОБРИШ ИМУНИТЕТА СИ, ВИЖ ТУК!

Най-нови