Община Стара Загора дава 180 883 лева за преустройство на част от съществуваща сграда

Възложител: Община Стара Загора
Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0008
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание
Обект на поръчката: Строителство
Наименование: „Преустройство на част от съществуваща сграда в зала за мероприятия“ – п.и. с идентификатор по КККР 68850.503.9905.4.1, у.п.и. І-505, кв. 298, гр. Стара Загора по проект BGLD-1.003-0003 „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021”
Кратко описание / документация :
Целта на поръчката е подобряване, естетизиране и модернизиране на обекта, както и осъществяването на качествени строително монтажни работи по проекта.
Технически показатели:
Застроена площ – 123,63 кв.м.,
Разгъната застроена площ – 123,63 кв.м.
Брой обекти в строежа – 1 бр
Категория на строежа: Категория на строежа е ПЕТА, буква „а“, съгласно чл.10, ал.1, от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи (ДВ бр.98/2012 г.) .
На кота + 0,00 и кота +0,27 са разположени залата за свободно време – преди всичко забавни игри. Пред вид свободната планировка и наличието на нива тук, при определени обстоятелства може да се организират беседи, лекции и пр. Предвидени са също малък офис, два бр. WC един , от които е за обща достъпност с общо преддверие и малък склад.
Вътрешните стени – тези, които проектът предвижда да се запазят са от тухлена зидария. Запълването на отвори по тези стени, които трябва да се затворят също е предвидено то тухлена зидария със съответната дебелина. Новите стени, предвидени в проекта, както и частите от такива, за завършване на някои помещения са предвидени щендерни – от двоен, двупластов гипсокартон. По стените, където по проекта за укрепителни работи е предвидено укрепване, чрез торкрет бетон е предвидена предстенна облицовка от двоен, двупластов гипокартон помещенията с повишена влажност гипсокартонът е влагоустойчив .
По външните стени е предвидена топлоизолационна система с дебелина, съгласно проекта в част „Енергийна ефективност“.
Тъй като съществуващата светла височина на сградата е прекалено голяма, както по отношение необходимостта от свободен обем, така и от гледна точка намаляване на енергийните разходи за отопление и охлаждане е предвиден окачен таван от гипсокартон, осигуряващ светла височина 3,50 м. В пространството между него и съществуващата покривна плоча ще се разположат инсталации, основно ОВК и електрически. Предвидени са ревизионни отвори, които ще позволяват достъп до тези инсталации при повреда .
Вратите, предвидени в проекта са няколко вида:
стоманена, блиндирана с шестточково заключване – на северният вход на сградата
от алуминиеви профили и алуминиеви ламели – на WC
MDF – всички останали вътрешни врати
Прозорците, предвидени в проекта са от петкамерни PVC профили и нормален стъклопакет с бяло-бяло флоатно стъкло.
Стената към ул. „ Княз Ал. Батемберг“ е предвидена окачена структурна фасада, без капачка, като продължение на вече реализираната стена на готовата част от сградата.
Входът на тази част от сградата е маркиран с козирка, за която са представени отделни архитектурни детайли и конструктивни чертежи.
Покривът не е предмет на настоящия проект, тъй като е реновиран с реализацията на действащата част от сградата.
Съгласно възприетото проектно предложение в част от съществуващия имот се обособява зала за свободно време, офис, склад и санитарни възли.
Частта от разработката, която се засяга в настоящия проект не е била засегната от проекта за усилване, предмет на разработения през 2014 година проект, поради което се налагат мерки за привеждане на сградата в съответствие с дестващите в момента нормативни документи, касаещи механичната устойчивост на сградата срещу въздействия от вертикални товари и товари от сеизмичен характер.
За усилването на частта от сградата, която не е била предмет на предходната разработка се предвижда изпълняването на следните мероприятия:
Предвижда се усилване на фундаментите на сградата – увеличаване на широчината на ивичните фундаменти по контура на сградата, както и развиване на единични фундаменти под колоните в средата на сградата;
Услване на същестуващите стоманобетонни колони със стоманобетонни или стоманени кожуси, в зависимост от местоположението и нивото на колоните;
Усилване на плочата на кота ±0,000 с доливка над съществуващата плоча;
Усилване на съществуващите тухлени фасадни тухлени зидове с армиран торкрет-бетон;
Изграждане на нова вертикална стоманена връзка по източната, остъклена фасада на сградата.

Прогнозна стойност (без ДДС) BGN 180 883,15
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01 март 2021 (понеделник), 23:59
Дата на отваряне на заявления/оферти: 02 март 2021 (вторник), 14:00

(Visited 6 times, 1 visits today)

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!