Община Стара Загора дава 70 000 лева за доставка на строителни материали, инструменти и консумативи

Възложител: Община Стара Загора
Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0048
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:  
Начин на възлагане / пазарни консултации: Събиране на оферти с обява
Обект на поръчката: Доставки
Наименование: Доставка на строителни материали, инструменти и консумативи за нуждите на Община Стара Загора
Кратко описание:
Предмет на обществената поръчка е доставка на строителни материали, инструменти и консумативи за нуждите на Община Стара Загора.
Доставките, предмет на обществената поръчка, ще се извършват периодично по заявка на представител на Възложителя, в която се определя вида на стоката, необходимия брой, срок или точна дата за извършване на доставката.
Прогнозна стойност (без ДДС) BGN 70 000,00
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: Краен срок за подаване: 05 юли 2021 (понеделник), 23:59

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!