Община Стара Загора дава 79 307 лева за консултантски услуги

Възложител: Община Стара Загора
Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0040
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание
Обект на поръчката: Услуги
Наименование: „Консултантски услуги във връзка с управлението на Проект „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи – успешен модел за социално-икономическа интеграция в Община Стара Загора“
Кратко описание:
В обхвата на настоящата обществена поръчка са включени за изпълнение следните дейности:
Основна дейност 1 – Осъществяване на всички аспекти от управлението и отчитането на проекта, съгласно приложимата нормативна уредба и одобрените правила и процедури на Възложителя, към която спадат следните подчинени дейности:
Координиране на изпълнението и спазването на графиците на договорите по проекта;
Информиране на Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнение на проекта и предлагане на решения за тях в рамките на своите компетентности;
Изготвяне на комплексни експертни анализи и становища;
Участие в работните срещи по проекта
Подпомагане управлението на дейностите по проекта в съответствие с действащото законодателство, приложимите правила и процедури на Оперативната програма, в рамките на своите компетентности;
Подпомагане на Възложителя при организиране и провеждане на мероприятия, свързани с изпълнението на проекта;
Реализиране на дейности по информация и комуникация в съответствие с приложимите към проекта изисквания;
Подготвени доклади, отразяващи напредъка на проектните дейности;
Изготвени и одобрени междинни и окончателно плащания по проекта.
Основна дейност 2 – подкрепа на възложителя при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, чрез подготовка на необходимите документи, както и чрез осигуряване на един или повече експерти, участващи в комисиите за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите. В обхвата на тази основна дейност, в зависимост от нуждите на възложителя за всяка отделна дейност или поръчка, могат да бъдат включени заедно (в съвкупност) или поотделно (изпълнение на една или повече) следните дейности:
Подготовка на необходимите документи и подпомагане на възложителя;
Подготовка на пълен комплект документи необходими за изпълнение на всяка една дейност по проекта;
Подготовка на пълен комплект документи, необходими за обявяване на обществена поръчка, както и за подпомагане на възложителя при провеждане на процедурата, до изтичане на крайния срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Подготовка на технически спецификации за възлагане на обществени поръчки за доставки и/или услуги;
Подготовка на условия за участие и изисквания за изпълнение на обществената поръчка; Осигуряване на един или повече експерти за участие в работата на комисията;
Консултации и подпомагане във връзка с проверка на законосъобразността на изготвените от комисията протоколи, доклади, писма, уведомления и други документи;
Подготовка на образци на документи и указания за подготовката им;
Подготовка на методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, в съответствие с избрания критерий за възлагане;
Подготовка на проекти на договори;
Подготовка на решение за откриване на процедурата или аналогично, според приложимата процедура по ЗОП;
Подготовка на решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация или аналогично, според приложимата процедура по ЗОП;
Подготовка на обявления по чл. 23, чл. 24 или чл. 25 от ЗОП;
Подготовка на проекти на отговори по искания за разяснения;
Подготовка на други документи, които възложителят предоставя или на които се позовава, за да определи характеристиките на поръчката или проекта и реда за провеждане на процедурата, или които са необходими за подготовката на заявленията за участие, офертите или проектите.
Подготовка на решение за определяне на изпълнител или аналогично, според приложимата процедура по ЗОП;
Подготовка на решение за прекратяване на процедурата;
Подготовка на становище във връзка с постъпила жалба срещу решение на възложителя;
Участие в срещи, във връзка с изпълнението на дейностите.
Основна дейност 3 – подпомагане на възложителя за изготвяне на необходимите документи и извършване на необходимите действия по изискванията на оперативната програма. В обхвата на тази основна дейност, в зависимост от нуждите на възложителя за всяка отделна дейност, могат да бъдат включени заедно (в съвкупност) или поотделно (изпълнение на една или повече) следните дейности:
Преглед и/или проверка на различните обстоятелствата и всички налични документите;
Изготвяне на документи във връзка с изпълнението на сключен договор за възлагане на обществена поръчка – писма, искания, уведомления и др.;
Изготвяне на становище относно законосъобразността и целесъобразността на искано изменение на дейности свързани с изпълнението на проекта;
Подготовка на становище във връзка с констатации на проверяващи и/или контролни органи.

Прогнозна стойност (без ДДС) BGN 79 307,98
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: Краен срок за подаване: 23 юни 2021 (сряда), 23:59

 

(Visited 17 times, 1 visits today)

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!