ХОДАТАЙСТВОТО – КУКУВИЧАТА ПРЕЖДА НА НАШЕТО ВРЕМЕ

В-к „Септември” брой 5 1980 година

„… трябва да ликвидираме докрай проявите… на безпринципна основа, на основата на връзките и ходатайствата, на роднинството…”
Тодор ЖИВКОВ
Разобличават го във фейлетони и карикатури, пишат гневни филипики срещу него, а то, ходатайството, сякаш е безсмъртно. А борбата с него – сизифовски труд. Защото искаме да получим повече, отколкото даваме; защото амбициите ни са по-големи от възможностите; защото непременно трябва да имаме повече от съседа…
С темата за ходатайството събрахме около редакционната маса Дамян Балев – секретар на ОС на БПС, Тянка Радева – секретар на общинския народен съвет – Стара Загора, Никола Първанов – зам.-председател на Окръжния съд, Атанас Махлелиев – зам.-окръжен прокурор, Кольо Желев – зам.-началник на ОУ на МВР, и проф. Онуфри Нейчев – зам.-ректор на ВИЗВМ.

image0 (9K)

АЗ НА НЕГО, ТИ НА МЕНЕ, ТОЙ НА ТЕБЕ

Н. ПЪРВАНОВ: Според правилата на социалистическото общежитие, към които някои от нашите закони препращат, ходатайството е едно вредно, отрицателно обществено явление. Такова, каквито са престъпността, закононарушенията, бракоразводите, равнодушието и други. И именно като вредно явление ходатайството става спирачка на нашето развитие. Ако трябва да направим „разрез” на самото ходатайство, по мое мнение бихме разграничили няколко характерни момента: първо – това е една активна дейност, второ – ходатайството е едно тройно отношение, което се изразява в заинтересована страна, ходатай или посредник и обект за въздействие. Това е типичното ходатайство. Трето – за да има ходатайство, то предполага от една страна покровителство на заинтересованата страна, от друга – влияние на ходатая, и от трета – вмешателство в работата на обекта на въздействие.
Проф. О. НЕЙЧЕВ: Ходатайството при нас започва още с опитите да се влезе във ВУЗ-а и завършва с разпределението след завършването. Отвсякъде, по всякакъв начин, явно и скрито се намесват фактори. Ходатайството е особено силно по време на изпитите. Такъв е правилникът за висшето образование, че студентът в края на годината трябва да ликвидира с изпитите си. Изпитват някого и преподавателят му пише слаба оценка. И започват отвсякъде да се обаждат. Обаждат се и външни, обаждат се и вътрешни хора…
Т. РАДЕВА: И при нас, в общинския народен съвет, ежедневни са случаите, когато се търсят едни или други средства и възможности да се заобиколи законът. Разбира се, ние не можем да пренебрегнем обстоятелството, че живеем със свои нужди и някои временни затруднения, които съществуват в народното стопанство, дават поводи да се стига до ходатайство. Имам пред вид някои тежки въпроси – жилищният въпрос за града, затруднения при частното строителство, ограничения при получаване на жителство, в търговията, снабдяването, пък и в някои чисто административни услуги.
Понякога недостатъчната подготовка и квалификация на самите служители в административните учреждения са причина да се търси ходатайство. Недостатъчната правна култура на хората също ги отвежда до търсенето на ходатайството.
К. ЖЕЛЕВ: В нашата дейност ходатайството намира най-благоприятна почва при стопанските престъпления. Защото въпросът опира до ръководителите. Пряко облагодетелствуване в някои случаи няма, защото се касае до некадърност или небрежност, но се търсят мотиви, за да се оправдае виновното лице. Някъде се раздават неправомерно премии и се ощетява държавата, другаде се произвежда лошо качествена продукция, но нашите дела стигат до прокуратурата и поради ходатайства дотам спират. Все някаква инстанция ще се намеси, за да се прекрати делото. Това именно е лошото и опасното, защото виновникът остава ненаказан поради вмешателство.
ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ТЪРСИ ХОДАТАЙСТВОТО
Н. ПЪРВАНОВ: В собствения ми опит има случаи на ходатайство и те са се изразявали в няколко вида. Лично или по телефона да бъда шантажиран с името на едно или друго високопоставено лице. Друга използвана форма е в невинен разговор да се подхвърли за това или онова дело и един плик с пари, оставен между книжата…
Ат. МАХЛЕЛИЕВ: Давате ли под съд, др. Първанов, за опит за подкуп?
Н. ПЪРВАНОВ: Ще го дадеш на съд, когато го знаеш кой е. има дни, когато на посещение идват 15-20 души и колкото и да се мъчим, не винаги можем да разпознаем точно кой е. има други случаи, когато ходатаите често изпадат в комични ситуации. Дойде при мен колега, извини се постои малко и си тръгне. Отвън този, за който „ходатайствуват”, го чакат.
Ат. МАХЛЕЛИЕВ: Подкупът  е нещо по-различно от ходатайството, но често пъти те вървят заедно. Явно е, че в нашия обществен ред има пролуки и те дават възможност да се развиват тези явления.понякога заинтересованата страна търси един ходатай, който да въздействува на друг ходатай, той – на трети. И търсят лицето, което може да „уреди” случая. Така се навързва цяла верига и това, съгласете се, не става на четири очи. Това е усложнено ходатайство, извън рамките на класическия триъгълник.
Т. РАДЕВА: Стараем се да бъдем устойчиви. Това дава повод на много граждани не винаги основателно да ни критикуват, да пишат жалби до най-различни инстанции. Има настоятелни хора, които много добре знаят, че не са прави, но търсят и използват всички пътища и средства, за да решат въпроса в своя полза. По този начин ангажират много отговорни инстанции, губят времето на много хора. И много трудно пресичаме пътя на тези неудовлетворени за момента граждани.
К. ЖЕЛЕВ: Когато за нарушение на правилата за движение сме принудени да приложим Закона за административните нарушения с акт, и особено при употреба на алкохол, до сутринта се търсят всички възможни начини да се ходатайствува. Никой досега не е протестирал, че му се налага 200-300 лева глоба, но става ли въпрос за отнемане на свидетелството за правоуправление, търсят се всевъзможни начини да ни се повлияе.
ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ХОДАТАЙСТВУВА
Н. ПЪРВАНОВ: Най-често ходатаят трябва да заема някакво положение в обществената или служебната стълбица.
Но веднага добавям, че не само това е ходатаят. Ходатайството може да бъде административно или чисто интимно – роднинско или приятелско. И затова не трябва да ограничим ходатая само в кръга на йерархическата административна стълбица. Кръгът на ходатаите е твърде широк, но във всички случаи той трябва да бъде влиятелна личност.
Проф. О. НЕЙЧЕВ: Днес ходатайството е станало верига и е заангажирало не трима, а четири и повече души. Външният, просителят, търси някого да му ходатайствува, другият търси кой може да повлияе на този и т.н. ние не веднъж сме поставяли тези въпроси и на факултетни съвети, и на академични съвети, и на партийни събрания. Понякога по 4-5 пъти се изпитва човек (когото само веднъж трябва да го изпитаме) само и само да премине.и най-после на екзаминатора му омръзне и му пише една тройка, за да спрат да му се обаждат.
Т. РАДЕВА: Някои ръководители макар и да познават добре законите и определената ситуация, поемат ходатайството и самите изпълнители биват поставяни в неудобно положение. Дори по някога се стига дотам, че човек се чувствува несигурен, въпреки че е напълно прав.
К. ЖЕЛЕВ: Докато в престъпления за лично присвояване или криминални престъпления ходатайството не върви или не се възприема, то при четенето на ревизионни актове за начет на предприятия много се ходатайствува. Мотивите са най-различни – да не се дава на прокурора, де се възстанови щетата и т.н. и да мине с едно административно наказание. В такъв смисъл ръководителите стават ходатаи, за да не се опетни името на предприятието.
Д. БАЛЕВ: Тук се посочи, че ходатаят е влиятелна личност. Мисля, че не винаги е така. Ходатаят може да не бъде влиятелен, но ако може да задоволи определени интереси, той ще изпълни успешно мисията си. Ходатайството не трябва да се разглежда само вертикално нагоре, но и хоризонтално.
При ходатайството много често обектът и субектът сменят своите места. Именно в това се състои неговият мултипликационен ефект – обектът и субектът непрекъснато се привличат и не могат един без друг. И ако трябва да разграничаваме вината, в случая тя е равнозначна – и на обекта, и на субекта. В определените ситуации обектът може да бъде решаващ – той може да спре ходатайството.
ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ПРИЕМА ХОДАТАЙСТВОТО
РЕДАКЦИЯТА: Досега се опитвахме да направим портрет на ходатая. Но ходатайството има и трета страна – човекът, който осъществява ходатайството, който взема ходатайството под внимание.
Н. ПЪРВАНОВ: Аз споделям, че във всички области е разпространено ходатайството, но най-разпространено е в сферата на търговията и услугите, приемането на студентите. И понеже там контактите са ежедневни, човек най-остро чувствува ходатайството.
Познаването или „връзките” не можем да ги сложим в онзи класически вид на ходатайството, за което говорихме, но така или иначе, когато те се използват за облагодетелствуване, са едно и също нещо.
Т. РАДЕВА: Ходатайството най-много засяга нас, ръководителите, независимо от поста, който заемаме. Защото всеки в крайна сметка дали чрез един, двама или повече посредници трябва да се добере до онзи ръководител, който в крайна сметка ще реши въпроса. Дали чрез връзка, дали чрез ходатайство, целта е една – разрешаването на някаква проблема.
Проф. О. НЕЙЧЕВ: Освен знания, трябва и да възпитаваме младежта. Обаче у по-младите наши колеги не срещаме разбиране и подкрепа в това отношение. Например за недисциплинираност в есенните студентски бригади решихме да накажем някои студенти. И веднага започнаха ходатайствата. И най-лошото е, че когато някой заема принципна позиция и не се влияе от ходатайството, „минава” вече за лош професор. А този, който си затваря очите по един или друг начин или помогне чрез ходатайство да измъкнем някой потъващ, се смята за „народен човек”. Струва ми се, че ходатайството е пуснало доста дълбоки корени. Някъде брадвите ни ще се изхабят при сеченето на тия корени. Но ние трябва да ги изсечем, ако искаме нашето общество да върви напред.
ВРАГ НА РАВЕНСТВОТО ПРЕД ЗАКОНА
Н. ПЪРВАНОВ: Ходатайството не е наказуемо и по принцип не е предвидено като престъпление. При определени условия то може да предизвика престъпление и може да бъде придружено с присъда. Така например ходатайството може да доведе до нарушение на служебните задължения, до подкуп. Много лесно може да се престъпи границата. Но независимо че не е престъпление, то във всички случаи е нарушение на правилата на социалистическия ред и законност. И доколкото в нашите граждански закони е предвидено като норма съблюдаването на тези правила, трябва да приемем ходатайството като нарушение на закона.
Ат. МАХЛЕЛИЕВ: Ходатаите и ходатайството нарушават принципа на равенството между гражданите и се посрещат не добре от обществото по начало. То обезверява хората в справедливостта на социалистическото правосъдие. За изкореняване на явлението, поне засега, с мерките и методите, с които разполагаме, аз виждам няколко направления. Първо: обществени мерки. Всички обществени организации следва да издигнат на висота борбата срещу ходатайството. Засега тя не е на нужното ниво. Аз не знам случай и вярвам, че няма в нашия окръг другарски съд да се е занимавал с ходатайството. А това са типични случаи, които трябва да намерят обществено порицание чрез другарския съд. Причини могат да се намерят много – защото не се събират другарските съдилища, защото не проявяват самоинициатива, защото и обществените организации не са поставили този въпрос като заслужаващ вниманието на обществеността. Разчита се на правните мерки, под които се разбира само предвидените в наказателно-процесуалния кодекс.
Д. БАЛЕВ: Най-отрицателни последици намира ходатайството в решаването на кадровите въпроси. Има хора, чийто стил и метод на работа се е превърнал в ходатайство. Отрицателният ефект се умножава и от това, че се издигат неспособни хора на дадена длъжност и че това е една сериозна спирачка за развитието на творчеството, инициативата, изявата на всеки човек. Зачерква се моралният смисъл на благородните амбиции на всеки човек да се учи, да израства. Идейно-възпитателната работа с хората трябва да бъде насочена към това – да се разбере, че едно е да желаеш, друго са реалните възможности на нашата икономика, че всеки от нас трябва да получава в зависимост от това, което дава на обществото, и положението на всеки зависи не от връзките и приятелствата, а от реалния му принос.
Явно е, че с този разговор не можем да изчерпим всички въпроси по темата „ходатайство”. Затова редакцията ще даде възможност да бъдат споделени и други мнения по повдигнатата проблема.

Разговора подготви Недялка ФИЛИПОВА

(Visited 10 times, 1 visits today)

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!