Набират медицински специалисти по проект „Нови възможности за грижа“

В изпълнение на дейностите по проект „Нови възможности за грижа“ ще се наемат медицински специалисти с професионална квалификация  „Медицинска сестра“ или „Медицински фелдшер“, които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги.

Документи от кандидати за медицински специалисти ще се приемат в Община Казанлък,  отдел „Хуманитарни политики“, стая № 24 от 22.01.2016 г. до 26.01.2016 г. включително.

image0 (9K)

Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети по проект „Нови възможности за грижа“ подаватЗаявление (Приложение № 1) по настоящ адрес в община Казанлък.

Към заявлението се прилагат следните документи:

  • Документ за самоличност (за справка);
  • Автобиография;
  • Диплома за базово медицинско образование (копие)
  • Документ, доказващ професионален медицински опит минимум 1 година (служебна бележка от работодател/ трудова книжка/ др.)
  • Служебна бележка от месторабота, удостоверяваща, че кандидатът работи (ако е трудово ангажиран)
  • Пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер)

Процесът на кандидатстване, подбор и наемане на медицинските специалисти по проекта и определяне на потребители на здравни услуги се извършва при недопускане на дискриминация, основана на пол, възраст, етническа принадлежност и др.

Лице за контакт е Стела Цанева- администратор по проекта,

Община Казанлък, стая № 24, тел. 0431/ 98 269

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!