Община Стара Загора дава 111 242 лева за СМР на обществената тоалетна в парк „Пети октомври“

Възложител: Община Стара Загора
Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0041
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание
Обект на поръчката: Строителство
Наименование: „Извършване на строително монтажни работи по проект: „Обществена тоалетна“ в УПИ ХІІІ-градина, кв. 1в по плана на гр. Стара Загора“
Кратко описание:
В рамките на настоящата обществена поръчка е предвидено ще се извършват строително монтажни работи по проект: „Обществена тоалетна“ в УПИ ХІІІ-градина, кв.1в по плана на гр.Стара Загора“, както следва:
І. Част „Архитектура“
Сградата е проектирана с монолитна стоманобетонова конструкция. Покривът е плосък, покрит с два пласта битумна хидроизолация. Над последната плоча е предвидено полагането на пароизолация и топлоизолация ХРS – 15см, а под нивото на пода е предвидено полагането на топлоизолация ХPS – 10см и два пласта битумна хидроизолация. По фасадите е предвидена топлоизолационна система с 8 см EPS на флексно циментово лепило-клас С2 със стъклофибърна мрежа 145гр/квм, дюбели, импрегнатор и силиконова мазилка.

БРОЙ ОБЕКТИ : един

Обществена тоалетна за мъже, жени и хора с увреждания

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:

Обществена тоалетна за мъже, жени и хора с увреждания
– ЗП – 50.59 м2
– РЗП – 50.59 м2
– БРОЙ ПОСЕТИТЕЛИ: 5 бр.
– БРОЙ ПЕРСОНАЛ: 0 бр.

Проектът не противоречи на предвижданията на Застроителния план.

Към документацията са изготвени проекти в части: Архитектурна, Пожарна безопасност, Строително-конструктивна, ПБЗ /ПОИС/, Електрическа, Водоснабдяване и Канализация, Геодезическо заснемане и Вертикална планировка, Инженерно-геоложки доклад.
При проектирането са спазени всички действащи нормативни документи.
Всички строителни материали, изделия и подвижно обзавеждане се избират от проектанта, след като са били съгласувани с Възложителя.
Преди всяка доставка и монтаж на строителни изделия, подвижно обзавеждане
и техническо оборудване да се вземат предварителни мерки на място.
На обекта да се работи под квалифицирано техническо ръководство, като строго се спазват правилата по безопасност на труда.
Външната дограма е предвидена с алуминиеви витрини с прекъснат термомост и остъкляване с троен стъклопакет с външно закалено стъкло.
Обработките по подовите, стенните и таванските повърхности са подробно описани в графичната част на проекта, както и покривните изолации и защитни пластове.
Минимални изисквания към материалите:
1.Топлоизолация ЕPS по стени с дебелина 80 мм, минимална обемна плътност 15 -18 кг/м3, коефициент на топлопроводимост λ≤0,035 W/mK, на лепило и дюбелиране, лепена на гребен и простреляна с дюбели мин. 5 бр./м2. Да съответства на изискванията на БДС EN 13163:2012.
2.Топлоизолация от каменна вата 150 мм, минимална обемна плътност 120 кг/м3, коефициент на топлопроводимост λ ≤ 0,035 W/mK, клас на горимост А1. Да съответства на изискванията на БДС EN 13162:2012.
3.Топлоизолация XPS с дебелина 100 мм за под, минимална обемна плътност 30 кг/м3, клас на горимост E, Коефициент на топлопроводимост λ≤0,035 W/(mK), лепена на гребен и простреляна с дюбели мин. 8 бр./м2 БДС EN 13164:2012.
4. Дограма от 5 – камерен PVC профил с коефициент на топлопреминаване U = 1,4 W/m2K с широчина минимум 70 mm, стъклопакет – троен с минимална широчина 24 mm с аргон, стъкла четири сезона с деб. 4 mm. Да съответства на изискванията на БДС EN 14351-1:2006.
5. Алуминиеви врати с прекъснат термомост, коефициент на топлопреминаване U = 1,7 W/m2K. Да съответства на изискванията на БДС EN 14351-1.
6. Гранитогрес – Клас на изтриваемост PEI 4, коефициент на триене (хлъзгавост): R10. Дебелина 10 мм. Да съответства на изискванията на БДС EN 14411:2016.
7. Дюшеме от чам с дебелина 50 мм
IІ. Част „Конструктивна“
Предвижда се изграждане на нова надземна обществена тоалетна по традиционен монолитен начин, съобразена с изискванията за достъпна среда. Конструкцията е едноетажна, стоманобетонна и се състои от стоманобетонови колони, греди и плочи. Основите са решени като обща фундаментна плоча. Стените ще се изпълнят от кухи тухли /четворки/ на варо-циментов разтвор. Над плочите ще се изпълнят изолации, съгласно архитектурния проект.
Използвани материали :
1.Бетон- С20/25, водонепропускливоет W0,6.
2. Армировъчна стомана – В500 с граница на провлачване 500МРа
Качеството на материалите ще се доказва със сертификати. Промени без знанието на проектанта са забранени.
При строителството е необходимо да се спазват всички изисквания по безопасност на труда и противопожарна охрана, съгласно Наредба №2 и Наредба № 7.
Предвид на това, че новата тоалетна ще се изпълни на мястото на сега съществуващата, се налага фундирането на новата сграда да се извърши под котата на пода на съществуващата подземна тоалетна.
IІІ. Част „Електрическа“
-Обществена тоалетна
На територията на градината и на мястото на съществуваща обществена тоалетна се предвижда изграждане на нова обществена тоалетна.
Площадковите ел. инсталации се заключават в ел. захранване на РТ-WC, с кабел СВТ 5х6мм2 в изкоп, след съществуващо електромерно мерене, находящо се в непосредствена близост до западната фасада на обществената тоалетна.
Използваният кабел е след съществуващо електромерно мерене, в съществуващ КРШ собственост на ЕВН.
Изпълнението на ел. инсталациите в подобект „Обществена тоалетна“ се предвижда да се осъществят в порядък както следва:
Осветление:
Осветителната инсталация, ще се изпълни с проводник ПВВ-МБ1 в мазилката.
Сеченията на използваните магистрални проводници са посочени в схемата на ел. таблото.
Отклоненията от разклонителните кутии към осветителните излази, ще се изпълни с проводник ПВ-А2 3х1 изтеглен в предварително заложени в бетонната плоча, преди отливане на бетона РVС гофрирани тръби Ф13.5мм , докато отклоненията към ел. ключовете, ще се изпълни с проводник ПВВ-МБ1 3х1мм2 / 4х1 мм2 в мазилката.
На местата, където се използват серийни или девиаторни ключове, използваните проводници са четирижилни. Типът на използваните осветителни тела са посочени в легендата към съответния чертеж, а мощността и принадлежността им към съответния токов кръг са отразени като дробно число, в числителя на което е ел. таблото и токовия кръг, а в знаменателя мощността.
Ключовете за включване на осветлението, ще се монтират на 1.3м от пода и на отстояния до елементи на конструкцията и други инсталации в съответстние с нормативните изисквания.
Общата вентилация на санитарните възли се предвижда с два канални вентилатора 120w/220v, които ще се включват радиално, чрез сериен ел. ключ монтиран в санитарното помещение към обществената тоалетна.
Постигнатите осветености при заложените осветителни тела е необходимо да отговарят на нормите за осветеност.
Защитният PE проводник на осветителната инсталация, ще се присъедини към металната конструкция на осветителя, а така също и към металната конструкция на ключа, ако допир с такава е възможен.
Контакти:
Контактна инсталация, ще се изпълни с проводник ПВВ-МБ1 в мазилката. Типът на използваните контакти е посочен към легендата, а местоположението им е отразено на чертежите. Сеченията на използваните магистрални проводници са отразени в схемата на ел. таблото, а отклоненията от разклонителните кутии към конзолните кутии на контактите, ще се изпълни с проводник ПВВ-МБ1 3х2.5мм2.
Мощността и принадлежността на контактите към съответния токов кръг са отразени като дробно число, в числителя на който е ел. таблото и токовия кръг, а в знаменателя номиналния ток на контакта.
Контактите, ще се монтират на 1.5м от пода и на отстояния до елементи на конструкцията и други инсталации в съответстние с нормативните изисквания. Защитата е дефектотокова с параметри отразени на чертежа на ел.таблото.
Защитният PE проводник на контактната монофазна и трифазни инсталации, задължително ще се присъедини към откритата нулева клема на контактите.
ВНИМАНИЕ: Присъединяването на подвижни консуматори към контактната инсталация, трябва да става задължително чрез щепсел “Шуко” и трипроводен/петпроводен захранващ “шнур”.
Ел бойлери:
На чертеж са отразени и местата на електрическите бойлери-5л и 10л(монтирани под плота на мивките), като ел. захранването на същите, ще се изпълни радиално, от разпределителното ел. табло с кабел СВТ 3х4мм2, изтеглен в PVC гофрирана тръба Ф23мм под мазилката. Защитата е дефектотокова с параметри отразени на чертежа на ел.таблото.Корпусът на бойлера се присъединява само към защитния РЕ- проводник на захранващия кабел.
Мълниезащита и заземление:
Мълниезащитната инсталация е пресметната в съответствие с изискванията на нормите за проектиране на мълниезащита на сгради и външни съоръжения. Върху покрива на обществената тоалетна и в съответсдтвие с приложения чертеж, ще се монтира мрежа от мълниезащитен проводник тип AlMgSi-Ф8мм, монтирана към горещопоцинковани носачи 10см.
В съответствие с приложения чертеж на територията на обекта се предвижда изпълнение на заземления и заземителен контур с поцинкована шина 40/4мм, с цел изравняване на ел. потенциалите.Заземителния контур, ще обхване чрез заварки, както арматурата на предвидените от конструктора арматура на бетонните фундаменти и стени ,а така и всички метални части на които има монтирани ел. съоръжения.
На отразените на чертежа места се предвиждат контролни кутии за измерване на заземителното съпротивление. Контролните кутии, ще са за скрит монтаж , като изградения заземителен контур, ще се присъедини към едната страна на контролните кутии.
Към другата страна на контролните кутии, ще се присъединят заземителите, представляващи заземители от ъглова поцинкована стомана 60/60/6мм с дължина 1.6м., набити на 0.5м., като връзката им с контролната кутия, ще се изпълни с поцинкована шина 40/4мм, чрез заварка към заземителите и болтова връзка М8 в контролната кутия .
Шините на защитния проводник-РЕ в ел. таблото практически, ще са заземи, заедно с изградения заземителен контур. Връзката между заземителите, заземителните контури и ел. таблото е изпълнено с поцинкована шина 40х4 мм, посредством заварки към заземителите и болтова връзка М8 мм към съоръженията. След изпълнението съпротивлението на заземяване, трябва да бъде по-малко от 10 ома.
Преди започване на строително монтажни работи по проекта да се направи обстоен оглед на обекта на място. При изпълнението в част Електро да се спазват всички гореспоменати стандарти и наредби и всички действащи към момента на изпълнение на СМР нормативни документи. Да се спазват изискванията на Наредба №7 от 15..12.2004г за енергийна ефективност и икономия на енергия в сгради. Да се предвидят материали и изделия, съоръжения и уреди, които съответстват на техническите спецификации на действащите в Република България нормативни актове. Продуктите предвидени за влагане в сградите, които са произведени и / или пуснати на пазара в държави членки на Европейския съюз или законно произведени в държава от Европейската асоциация на свободна търговия – страна по споразумението на Европейското икономическо пространство, могат да се използват с характеристиките им, при положение че осигуряват еднакво или по-високо ниво на безопасност за здравето и живота на обитателите на сградата и опазването на околната среда.
IV. Част „ВиК“
Водоснабдяване
Предвижда се изграждане на ново сградно водопроводно отклонение (СВО) и водомерна шахта. Чрез ВС 100/40 от уличния водопровод ще се изпълни ново водовземане за от тръби ПЕВП ф40 и L=16.30м. На 50 см от края на тротоара, преди влизане в обекта, на СВО ще се монтира ТСК ф40. Новият водомерен възел да съдържа: СКф32, филтър ф32, водомер ф32, ОКф32, СК с изпускател ф32. Участъкът от водомерната шахта до сградата се изпълни с ф32 мм. Дължината му е 6.20м.
В тоалетните да се предвидят спирателни кранове ф25 за изолиране на водопроводната мрежа на участъци.
Водопроводната мрежа да се изпълни от полипропиленови тръби. Участъците от мрежата за топла и студена вода, които минават по външни зидове в тоалетните да се изолират с топлоизолация от типа ”Изогоматерм”.
Топла вода се предвижда да се осигурява от два ел. бойлера – 5л. и един 10л., разположени съгласно чертежи.
Да се предвиди монтаж на смесители за умивалници – седящи, с фотоклетка, с предварително зададена температура на смесената вода, самоизключващи се. Промивните устройства за клозети да са вградени, с електронно устройство за самопочистване. При монтажа на водопроводните арматури и устройства, да се ползват технологичните указания на фирмите производители.
Канализация
Битовите води от сградата и дъждовните отпадъчни води от покрива на тоалетните се предвижда да се заустват чрез канализационен клон ф200 в съществуваща ревизионна шахта, част от съществуващата площадковата канализационна мрежа на парка и оттам в уличната канализационна мрежа.
Канализационната мрежа да се изпълни от тръби PVC с диаметри и дължини, посочени на разпределенията.
Отводняването на високото тяло се предвижда да се изпълни чрез 2 броя барбакани, като водите се насочват към ниското тяло. Водоприемниците на покрива да се предвидят типа HL310NPr.
V. Част „Пожарна безопасност“
Обекта се намира на територия на гр. Стара Загора. За паркови площи няма изискване за външно противопожарно водоснабдяването. Като част от градската среда, за парка външното противопожарно водоснабдяване е от съществуващи пожарни хидранти на градската водопроводна мрежа. Същите са по периферията на обекта – западно до Радио Ст. Загора, северно до служебния вход на Драматичния театър и югозападно пред Общината. В проекта се предвижда да се възстанови ПХ на бул. Руски.
Преди подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителната площадка, изпълнителят да изработи и внесе за одобряване в общината актуалните за започване на строежа планове:
1.План за управление на строителните отпадъци;
2. План за безопасност и здраве.
Обекта на обществената поръчка е ТРЕТА КАТЕГОРИЯ, съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква „е“ от ЗУТ „ е) паркове и градини с площ над 1 хектар“ и съгласно чл.6, ал.6, буква „е“ от Наредба №1 от 30 юли 2003г. за номенклатурата на видовете строежи и е част от Строително – монтажни работи за обект: „ПАРКОУСТРОЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА НА ГРАДИНА ”ПЕТИ ОКТОМВРИ”, УПИ ХІІІ-градина, КВ.1в ПО ПЛАНА НА гр. СТАРА ЗАГОРА С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВА ГРАДСКА СРЕДА – етапно – I етап („Обществена тоалетна“)

Прогнозна стойност (без ДДС) BGN 111 242,81
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: Краен срок за подаване: 23 юни 2021 (сряда), 23:59

 

(Visited 8 times, 1 visits today)

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!