Стара Загора вече ще рециклира и оползотворява отпадъците от бита (снимки)

Стара Загора ще сепарира (разделя) около 52 000 тона битови отпадъци годишно, което ще позволи отпадъчните материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата, и подобни отпадъци от други източници, да бъдат подготвяни за повторна употреба и рециклиране. Това ще става чрез модерна сепарираща инсталация, изградена от ДЗЗД „Консорциум Екологичен център – Стара Загора“,която вече работи. Там ще се третират смесени битови отпадъци, генерирани на територията на общината.

Засега, останалите след сепариране отпадъци, ще бъдат транспортирани до съществуващото Общинско депо за неопасни отпадъци в местността „Мандра баир“. След завършването на Регионалния център за управление на отпадъците – Стара Загора , те ще бъдат извозвани там.
Целта на сепарирането е да се намалят количествата отпадъци, оставащи за обезвреждане, да се снижат разходите по експлоатация на общинското депо, както и намаляване на вредното въздействие на депонираните отпадъци върху околната среда. Важен резултат от дейността на сепариращата инсталация е намаляването на заплащаните отчисления за обезвреждане на отпадъците на депа, както и оползотворяването на редица суровини от потока битови отпадъци.

(Visited 39 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.