Законът е над всичко!

ЧЕТЕМ СТАРАТА ПРЕСА 25 ГОДИНИ НАЗАД
в-к „Септември” бр. 50, 1989 г.
НАЧАЛНИКЪТ НА ОбУ НА МВР ПОЛКОВНИК ИВАН БАНОВ ПРЕД В. „СЕПТЕМВРИ”:
ЗАКОНЪТ Е НАД ВСИЧКО!
-Как виждате задачите на органите на МВР в сегашните обществено-политически условия на страната?
-Основната задача на органите на МВР в сегашната обществено-политическа обстановка е активно да съдействуваме за извършващото се революционно преустройство в страната. За да решим успешно тази основна задача, трябва изцяло да преоценим досегашната си дейност и да се освободим от остарели стереотипи.
-Все повече трябва да привикваме към работа в условията на плурализъм, гласност, демократичност, към една по-голяма отвореност на нашата дейност, за да разчитаме на уважението, доверието и помощта на гражданите.
-Има ли случаи, когато при провеждане на следствие, в което биха могли да излязат наяве нарушения на високопоставени лица, да се оказва натиск за неговото прекратяване?
-Откровено трябва да Ви призная, че са правени не един или два опита за оказване на давление в хода на предварителната проверка, но въпреки това не сме допускали прекратяване на предварителни производства.
-Искам да направя едно пояснение. Органите на Министерството на вътрешните работи са органи на дознанието, т.е. на предварителната проверка. Като такива те извършват дейност за събиране на достатъчно данни и доказателства за образуване на предварителни производства, дознания и следствия, които представят на прокуратурата. Тя е компетентният орган, който решава има ли престъпление или не.
-В общината има две неразкрити убийства, които разтревожиха старозагорската общественост – на д-р Бойчо Бойчев и на Петър Тодоров. Спряна ли е работата по тяхното разкриване?
-Работата по разкриването на тези престъпления никога не е била спирана. В момента по делото за убийството на д-р Бойчев се извършват и процесуални действия, а по делото на Петър Тодоров се извършват оперативно-издирвателни действия от страна на оперативните работници по криминална линия. Работата и по две убийства се контролира от Криминално управление на ДНМ.
Аз напълно споделям тревогата на старозагорската общественост, защото неразкритите автори на тези две тежки престъпления свободно и безнаказано живеят между нас и утре могат да извършат и друго подобно престъпление.
-В немалко хора е създадена психоза, че се подслушват телефонните им разговори. Вярно ли е това?
-След пленума на ЦК на БКП от 10 ноември този въпрос стана шлагерен, затова аз искам да кажа на старозагорската общественост, че нашето ведомство не подслушва телефоните на гражданите. Искам да разширя малко отговора си, за да стане ясно на читателите, че ние действително използваме определени технически средства в борбата с престъпността, като сигнално-охранителната техника, за която имаме и специална служба. Охраняваме магазини, места, където се съхраняват парични ценности и документи, музейни експозиции, имаме възможност и за техническа охрана на жилищата на гражданите. Създадена е и дежурна, където са изведени тези устройства. Реализирането и поддържането на тази техника е в тясно взаимодействие с Технологичния комбинат по съобщенията – Стара Загора. Това обаче в ни най-малка степен засяга тайната на телефонните разговори, гарантирана с чл. 51 от Конституцията.
-Как гледате на въпроса, поставен от представители на някои независими клубове и движения, всеки гражданин да има достъп до личното си досие?
-Искам да уверя както представителите на неформалните сдружения, така и цялата общественост, че в органите на МВР не се водят лични досиета на гражданите. Ако става въпрос за картотеки, то такива имаме. На всеки гражданин, навършил 18 години, се води адресна картотека в Паспортна служба. На разкритите извършители на криминални престъпления се води дактилоскопна картотека, която спомага за бързото разкриване на повторно извършени от тях престъпления. При следователите се водят следствени дела, образувани на лица за извършени от тях престъпления, които са на производство за срок до 6 месеца. След приключването им същите се предават на Прокуратурата и съда, като предварително е запознат и самият последствен.
-Как процедирате в случая, когато ваши служители са превишили правата си, дадени им от Конституцията и Закона за народната милиция?
-Всяко деяние на който и да е наш служител, което е в противовес на Конституцията на НРБ, Закона за народната милиция, съответния дисциплинарен устав или други вътрешноведомствени разпоредби, отнасящи се до служебните му задължения, се квалифицира като извънредно произшествие. Всички извънредни произшествия незабавно се докладват по реда на подчиненост на началник на поделението. Той изпраща в Министерството на вътрешните работи писмено съобщение за произшествието. Уведомява се и военният прокурор. Административните наказания, които се прилагат към гражданите, нарушили ЗДП и Правилника за неговото прилагане, важат и се налагат с пълна сила и към служителите на МВР.
Наказанията се налагат съобразно дисциплинарния устав, като най-голямото наказание е уволнение от органите на МВР, а ако е извършено престъпление, материалите се предават на Военна прокуратура.
А това дали превишават правата си наши служители държа да се знае, че това са единични, изолирани случаи, за които те винаги са санкционирани своевременно. От началото на годината има 3 случая – едно уволнение, непълно служебно съответствие и строго мъмрене.
-Има ли случаи, в които предварителното следствие да сгреши, а след това съдът да се произнесе в обратен смисъл?
-В общинското управление на МВР нямаме случаи при които в процеса на водене на предварителното производство следственият работник „да топи” последствения. Имало е случаи и вероятно и занапред ще има, когато следователят на базата на събраните доказателства е установил извършено престъпление и изпраща делото на прокуратурата с мнение за предаване на съд. Прокуратурата, преглеждайки делото, след като не установява наличието на престъпно деяние, прекратява следственото дело. Понякога липсата на престъпно деяние се доказва и в съдебното дирене, където обвиняемият се оневинява и делото се прекратява. Такива случаи са тъй нареченият брак в нашата работа, за което се търси най-строга отговорност на съответния служител.
-В кои случаи законът ви разрешава да се използва сила или оръжие?
-Съгласно чл. 24 от ЗНМ служителите от офицерския, сержантския, и редовия състав на Народната милиция могат да употребят физическа сила, а ако това се окаже безрезултатно – и помощни средства, посочени в Правилника за прилагане на закона, в следните случаи:
За прекратяване на буйство или друго грубо нарушение на обществения ред;
При явно противодействие на милиционерско изискване или забрана, направени в изпълнение на разпоредба на закон;
При задържане и конвоиране на лица, когато има опасност да избягат или посегнат на своя живот, или на живота на друго лице;
При оказване съдействие на други държавни органи и длъжностни лица, на които противозаконно се пречи да изпълняват задълженията си.
Съгласно чл. 25 от ЗНМ при изпълнение на своите задължения служителите от офицерския, сержантския и редовия състав на Народната милиция могат да употребят повереното им оръжие при неизбежна отбрана и крайна необходимост, когато са налице предпоставките, предвидени в Наказателния кодекс.
-Има ли служители, пострадали при изпълнение на задълженията си?
-През октомври 1985 г. при въоръжен грабеж на източната бензиностанция в Стара Загора извършителят нарани тежко с огнестрелно оръжие старшините Пенев и Георгиев.
При задържане на укриващо се въоръжено лице през 1986 г. в с. Змеево бе прострелян друг служител.
През март тази година при задържане на извършител на кражба от хотел „Верея” е нанесена средна телесна повреда на служител от МВР и е направен опит да му се отнеме оръжието.
-Кои са проблемите – кадри, техническо обезпечаване, които трябва да решите, за да разчитате на по-ефективна работа?
-Както всяка работа, така и нашата е съпътствувана от проблеми. Много от тях сме решавали през годините своевременно. Други не са решени в пълнота и до този момент. Ние отчитаме, че научно-техническата ни въоръженост изостава от съвременните тенденции. Ефективността в борбата с престъпността е в пряка зависимост от техническата ни въоръженост.
Общинското управление на МВР в Стара Загора разполага с необходимите квалифицирани кадри, отговарящи на изискванията за ценз, професионална подготовка, квалификация и с чувство на отговорност за изпълнение на специфичните задачи за обезпечаване сигурността, обществения ред и противопожарен режим.
Преобладаващата част от офицерския състав е с висше образование, а сержантският – със средно.
Като проблем може да се отчете тенденцията на увеличаване на текучеството, предизвикано от редица обективни условия, а именно:
-разкъсано работно време на по-голямата част от изпълнителския състав и работа предимно нощем;
-известни рискови фактори, характерни за професията, и липсата на правни гаранции за служителите;
-чести конфликтни ситуации с нарушителите на обществения ред.
-редица ограничения, засягащи личността на служители от МВР – никакви възможности за допълнителни доходи на семейството, които са регламентирани с правителствени нормативни актове за другите граждани.
-Заплащането на служителите е забулено в тайна…
-Защо заплащането на служителите да е забулено в тайна? И служителите на МВР, както всички труженици в нашата страна, получават заплатите си по ведомости. Заплатите на нашите служители не са забулени в тайни, защото те не са най-високите, както считат много граждани. За да не обременявам читателите с цифри, няма да цитирам заплатите на нашите служители, защото те са дадени на стр. 6 на в. „Работническо дело” в броя му от 8 декември. Ще посоча само моята заплата, която е 550 лева, на новопостъпващ старшина е 273 лв. а на редови офицер е 315 лева.
Искам също да уведомя нашата общественост, че ние не получаваме допълнително възнаграждение за извънреден труд, макар че служителят на МВР знае кога започва работното му време, но не знае кога ще завърши, както и за нощен труд, което е ежедневие в нашата дейност. Затова и службата в органите на МВР е признание, а не работа за повече пари.
В заключение искам да кажа, че сега, когато се отприщи творческата енергия на народа, ние, служителите на МВР, следва да съобразим своите функции с реалностите на демокрацията и гласността, с усилията да се превърне държавата ни в правова, а обществото ни в гражданско. Нашият резерв е в постоянната връзка с народа, в законността на нашите действия, в стремежа ни да се запази политическото равновесие.
Интервюто взе Сава САВОВ

(Visited 16 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

image0 (9K)