Зам.-кметът на община Стара Загора Надежда Чакърова е новият председател на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Първото заседание на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) се проведе с новия ѝ председател – зам.-кметът на община Стара Загора Надежда Чакърова. Секретарят Донка Вътева и членовете на Комисията, които остават в същия състав,  приветстваха зам.-кмета с нов ресор „Образование и младежки дейности“ в началото на срещата, като си пожелаха все толкова успешна работа и през новата година.

„Убедена съм, че заедно, като екип, ще можем да бъдем още по-полезни и ще постигнем високи резултати в работата си. Благодаря за топлото посрещане, нека годината ни започне успешно и скоро да се радваме на първите добри резултати“, каза Надежда Чакърова.

На заседанието бяха отчетени резултатите от дейността през 2023 г. и набелязани мерки за превенция, които да залегнат в План-програмата за 2024 г. Участие в срещата взе и прокурор Кристина Куртева – представител на Районна прокуратура Стара Загора.

Какво сочат данните от доклада на Комисията:

И през изминалата 2023 г. работата на МКБППМН е съобразена с оптимизираните указания за действие на ЦКБППМН към Министерския съвет. В съответствие със ЗБППМН са разгледани и решени 71 възпитателни дела. Делата са по повод противоправните деяния на 62 лица, съответно 19 малолетни и 43 непълнолетни. Те представляват 0,4 % от около 16 072 малолетни и непълнолетни лица, живеещи на територията на общината. На 54 лица (87%) първото възпитателно дело е подействало възпиращо и не са извършвали други противообществени прояви и престъпления. За останалите 7 лица са образувани по 2 възпитателни дела и 1 лице с три възпитателни дела, т. е. в 13% има рецидив в проблемното поведение. Наблюдава се спад в броя на възпитателни дела. Решени са 71 възпитателни дела (107 през 2022 г.). Няма динамика на делата по отношение пол и възраст на извършителите. Превес отново имат делата на момчетата. Запазва се тенденцията за по-голям брой дела на непълнолетни лица.

През отчетния период няма извършени убийства, изнасилвания, блудствени действия, злоупотреба с тел.112 от лица под 18 годишна възраст. Положителна е тенденцията в броя на случаите за проява на агресия и насилие, притежание и употреба на наркотици и бягствата от дома. Запазва се най-голям относителният дял на делата за кражби – 37%). Общо 26 са кражбите (в т. ч. 14 на стоки от магазини и търговски обекти; 6 домови; 3 на мобилни апарати, 3 взломни), извършени предимно от малолетни лица с нисък социален статус от ромския квартал и селата. В 12 от разгледаните случаи – 17% (36% за 2022 г.) адресната регистрация показва, че извършителите са от квартал ,,Лозенец“. В 8 от разгледаните случаи – 11% (24% за 2022 г.) са с настоящ адрес в селски район.

През 2023 г. за 1 лице МКБППМН е внесла предложение за налагане на възпитателната мярка ,,настаняване във възпитателно училище-интернат“ (ВУИ), която е потвърдена от Окръжен съд.

По предложение на МКБППМН и с решение на Районен съд Стара Загора пребивавали във ВУИ през 2023 г. са общо 6 лица (5 момчета и 1 момиче). На едно от момчетата, поради извършени бягства от интерната, беше удължен престоя до края на календарната година. Общо в края на 2023 г. във ВУИ пребивават 1 малолетно момиче и 1 малолетно момче в Социално-педагогически интернат (СПИ).

От разгледаните възпитателни дела на 8 родители е наложена мярка по чл. 15, ал. 1, т. 1 (предупреждение), а по чл.13, ал. 1, т. 2 (задължаване да посещават специално организирани беседи и консултации по въпросите на възпитанието) няма наложени мерки на родител. На 3-ма родители е връчено заверено копие на влязло в сила решение на МКБППМН, с което е наложена мярка по чл. 15, ал. 1, т. 3 – глоби в размер на 50 лв., 100 лв. и 200 лв. Установено беше, че родителите не полагат достатъчно грижи за възпитанието на децата си, в резултат, на което те извършват множество противообществени прояви. Не са единични случаи на деца, занемарени от своите родители, деца извън биологичното семейство, изоставени на грижи на близки и не толкова близки роднини, деца жертви на престъпления и домашна агресия, деца с родители в чужбина, деца, лишени от родителска грижа. Наблюдава се тенденция семейството да не изпълнява своите функции.

Към края на отчетния период към МКБППМН общо 18 обществени възпитатели, като орган на Местната комисия, са извършвали индивидуална корекционно-възпитателна работа с 84 /(68 за 2022 г.) малолетни и непълнолетни лица. Извършители на повече от една противообществена проява са 8 лица, като 7 от тях след поставянето им под възпитателен надзор, нямат последващи противоправни деяния. Обществените възпитатели са хора с професионална подготовка и умения за работа с деца. В хода на индивидуалната корекционно-възпитателна работа обществените възпитатели са осъществили общо 1253 консултации с деца (от тях в домовете на децата 352 срещи, в приемната на МК и на обществено място – 901 срещи) и 566 консултации с техните родители (в дома – 356 срещи и в приемната на МК и на обществено място – 210 срещи). За обсъждане на казуси (на проблемни деца) са реализирали 489 работни срещи в т.ч.: 73 с директори на училища и ЦНСТ, 79 с УКП, 66 с педагогически съветници и психолози, 168 с класни ръководители и учители, 27 с ментори и социални работници от ЦНСТ, 25 с инспектори Детска педагогическа стая (ИДПС), 71 посещения на села и 28 срещи с кметове на села и кметски наместници, 11 с медиатори, 7 с работодатели и 5 служители на РСИН ,,Пробация“ и др. Във връзка с превантивната дейност са участвали в организиране и провеждане на поредица от кампании, програми и др., а по Програмата за ранна превенция в училищата са реализирали 117 беседи в часове на класа на различна тематика с обхванати 2574 ученици, от тях 1860 малолетни и 714 непълнолетни. Отново подчертан интерес има към темите за агресия и насилие. При посещенията в часа на класа се повишава информираността на децата и нагласата им към утвърждаване на позитивни модели за справяне с конфликтни ситуации. Проведени са 41 дискусии с 1000 обхванати на теми, свързани с агресия и насилие. В изпълнение на Механизма по обхващане и задържане на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст участват 9 обществени възпитатели от МКБППМН. През 2023 г. на 1 малолетно и 5 непълнолетни лица е оказано съдействие за записване в училище и продължаване на образованието им.

Основен приоритет в работата на МКБППМН е организирането и осъществяването на общопревантивна дейност. В изпълнение на този приоритет са реализирани повече от 143 инициативи, кампании, събития, в които са обхванати 2575 малолетни, 1213 непълнолетни и 13 родители.

В изпълнение на този приоритет са реализирани множество дейности през свободните

дни под мотото ,,По-отговорни и щастливи заедно“. В периода 11-12 април в с. Борилово, община Стара Загора, за втора година МК проведе превантивна програма ,,ВАКАНЦИЯ ПРОЛЕТ 2023“ с 6 дейности за свободното време

Превантивната програма „ВАКАНЦИЯ 2023“ се проведе за четиринадесета поредна година. Тя се утвърди като традиционна и се очакваше с особен интерес. В периода 22 юни – 22 юли се проведоха 14 събития на открито, свързани с изграждане на отговорни и познаващи правата и задълженията си млади хора; целенасочено информационно формиране и промотиране на безопасен и здравословен начин на живот; насърчаване творческите способности и позитивната комуникация сред децата; преосмисляне на ценностите; ангажиране вниманието както на деца в риск, с неустойчиво поведение, така и на такива, които са будни и предпочитат пълноценно да организират ежедневието си през ваканцията. Забавни, образователни, интерактивни и ролеви игри, демонстрации, викторина, състезание с велосипед, щафетни игри и спорт, пикник за деца и родители бяха реализирани от екипа на МКБППМН и партньори. Програмата обхвана 503 деца от 8 до 18 години (277 малолетни и 226 непълнолетни) и 13 родители. В дейностите се включиха деца и родители с украински произход, търсещи международна закрила и участници от ЦНСТ.


image0 (9K)