Типичният български учител е жена на 47 години

Такъв е профилът на типичния български учител, твърдят авторите на изследване за практиките на преподаване и учене в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Проучването за пореден път затвърждава, че учителската професия е силно феминизирана у нас – 81% от преподавалите са жени. В развитите държави дамите също преобладават, но все пак средният им дял е по-малък – 68%.

Освен, че е със силно изразено дамско мнозинство, учителската гилдия у нас застарява с по-бързи темпове спрямо преподавалите в ОИСР. Средната възраст на учителите у нас е 47 години, спрямо 43 в развитите държави. Българският даскал обаче е отличник по отношение на образованието си.
100% от преподавалите у нас имат диплома от университет или друго еквивалентно висше образование, спрямо 90% средно за ОИСР. Нашите учители преподават в класове с около 22 деца и имат средно 21 години преподавателска практика.
Макар сред директорите на училищата у нас дамите отново да са много, делът на мъжете сред тях е по-висок. 29% от школските директори са представители на силния пол. Средната възраст на типичния български директор е 51 години, спрямо 52 години в държавите от ОИСР.

Българските школски шефове обаче управляват училища с доста по-малко ученици и учители спрямо колегите им от развитите страни. Директорите у нас работят в училища със средно 345 ученици и 26 учители. В развитите страни колегите им управляват школа със средно 546 деца и 45 преподаватели.
Най-голяма част от времето си учителите отделят за преподаване. Средно в страните от ОИСР преподавалите споделят, че около 79% от времето им е за това, в България този процент е по-голям (87%).
Педагозите у нас отделят около 9% от времето, за да осигуряват ред и дисциплина в час, срещу 13% средно в развитите страни. Българските учители отделят 18 часа седмично за преподаване и 8 часа за планиране на уроците.


image0 (9K)