Данъчно-осигурителен календар от 31.07. до 6.08. 2016 година

 1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходното тримесечие.
  31 юли 2016
  (Първият работен ден след 31 юли 2016г. е 1 август 2016г.)
 2. Предприятията и самоосигуряващите се лица внасят авансово данък за паричните доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ, придобити през второто тримесечие на текущата година и подават данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за този данък.
  31 юли 2016
  (Първият работен ден след 31 юли 2016г. е 1 август 2016г.)
 3. Подаване на декларация от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, които от 1 август 2016 г. желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащия посредник.
  31 юли 2016
  (Първият работен ден след 31 юли 2016г. е 1 август 2016г.)
 4. Внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за второто тримесечие на годината и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
  31 юли 2016
  (Първият работен ден след 31 юли 2016г. е 1 август 2016г.)
 5. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за третото тримесечие на текущата година.
  31 юли 2016
  (Първият работен ден след 31 юли 2016г. е 1 август 2016г.)
 6. Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО за второ тримесечие.
  31 юли 2016
  (Първият работен ден след 31 юли 2016г. е 1 август 2016г.)
 7. Внасяне на авансовия данък за второто тримесечие на годината за придобити доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
  31 юли 2016
  (Първият работен ден след 31 юли 2016г. е 1 август 2016 г.)
 8. Подаване на декларация от лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които от 1 август 2016 г. желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български държавен орган.
  31 юли 2016
  (Първият работен ден след 31 юли 2016г. е 1 август 2016г.)
 9. Подаване на декларация-опис по образец от Общините за упражняване правото по § 15г от преходните и заключителните разпоредби на ЗДДС в срок от януари 2016 г. до 31 юли 2016 г. – за получените доставки, за които данъкът е станал изискуем през данъчни периоди след 1 декември 2013 г.
  31 юли 2016
  (Първият работен ден след 31 юли 2016г. е 1 август 2016г.)
 10. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за предходното тримесечие.
  31 юли 2016
  (Първият работен ден след 31 юли 2016г. е 1 август 2016г.)
(Visited 5 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

image0 (9K)