Търсят социален работник за старозагорски областен екип по приемна грижа

Община Стара Загора, в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект „Приеми ме 2015” по ОП „Развитие на човешки ресурси” 2014 – 2020г., бюджетна линия BG05М9ОР001-2.003 „Приеми ме 2015”, обявява процедура по подбор на социален работник

от Областен екип по приемна грижа – Стара Загора /ОЕПГ – Стара Загора/. Обхватът на работа са общините Стара Загора, Раднево и Чирпан.

Дейността на социалния работник включва – познаване и прилагане на нормативната уредба в сферата на закрила на детето, свързана със социалната услуга „Приемна грижа” на територията на общините и други.

Изискванията към кандидатите са: образователно – квалификационна степен „Бакалавър”; професионална квалификация: хуманитарна; специалност – „Социални дейности”, „Психология”, „Социална педагогика”, „Специална педагогика”, „Социален мениджмънт“. Доказан професионален опит в сферата на предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа” или в дейности по закрила на детето не по-малко от 3 /три/ години. Опит при изпълнение на проекти ще бъде предимство.

Специфични изисквания са да умее да работи самостоятелно и в екип; да планира; да е комуникативен и инициативен; да предлага решения на възникнали проблеми; обективност на преценката; познаване и прилагане на законодателството, свързано със социалната услуга, както и спецификата на работата, изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и други.

Документи се подават лично всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа, до 15.01.2020 г. (включително) в сградата на Общинска администрация – Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, ет. 7, стая 712 в запечатан плик, на който са посочени трите имена, адрес за кореспонденция с кандидата и телефонен номер. Допълнителна информация относно процедурата на тел. 042/614 872.

Всички подробности по процедурата може да намерите на интернет страницата на Община Стара Загора, раздел „Конкурси и обявления за работа“ – https://starazagora.bg/bg/konkursi-i-obyavleniya-za-rabota/protsedura-po-podbor-na-sotsialen-rabotnik-ot-oblasten-ekip-po-priemna-grizha-stara-zagora


image0 (9K)