Обявление за отдаване под наем

Отдаване под наем на дворно място с площ от 1 144 кв.м, съставляващо УПИ VII-194 в кв.32 по плана на с. Трояново, общ. Раднево

ОБЯВЛЕНИЕ

image0 (9K)

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО

На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 29-2020/02.12.2020г. по т. 3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-2-2021, при следните условия:

Описание на обектите и начална тръжна цена:

1.1 Отдаване под наем на дворно място с площ от 1 144 кв.м, съставляващо УПИ VII-194 в кв.32по плана на с.Трояново, общ. Раднево, ведно с находящите се в дворното място жилищна сграда и стопанска сграда, собственост на „Мини Марица – изток“ ЕАД, гр. Раднево.

1.2 Начална тръжна цена: 39,60лв /тридесет и девет лева и шестдесет стотинки/, без включен ДДС – месечна наемна цена за обявения недвижим имот.

1.3 Срок за отдаване под наем на имотите – 3 /три/ години, считано от датата на подписване на договора.

Вид на търга: Явен търг с тайно наддаване. Закрито заседание.

начин на плащане:
Месечната наемна цена се заплащана от наемателя до 20-то число на текущия месец в счетоводството на рудник „Трояново-север”, с. Ковачево, за което наемателя получава фактура, издадена от наемодателя или се заплащат по банкова сметка, посочена в договора за наем.

размер на депозита за участие в търга

За участие в търга НЕ се заплаща депозит.

място, ден и час за провеждане на търга

Търгът ще се проведе на 29.01.2021г. от 13.30 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

Получаване на документация за тръжната процедура. ПОДАВАНЕ.

Документацията е безплатна. Същата се публикува, заедно с обявлението за провеждането на търга на официалната страница на Дружеството: https://www.marica-iztok.com/ в раздел Информационен център, Обявления. Кандидатите я теглят и попълват.

Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.30 часа на 29.01.2021г.

Място на подаване на заявление за участие – гр. Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 13, отдел „Инвестиции“

Ден и час за провеждане на повторен търг.

В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 08.02.2021г. от 13.30 часа в Управлението на Дружеството.

Изисквания към участниците:

8.1. Участниците представят следните документи:

– Подписано заявление по образец;

– Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в плика с общото заявление;

– Копие от Удостоверение за налична банкова сметка на кандидата, издадена от съответния банков клон;

– Подписан проект на договор;

– Декларация за оглед;

– Декларация, че към датата на провеждане на търга, участникът няма финансови задължения към „Мини Марица – Изток” ЕАД и не е свързано лице по смисъла на & 1, т.2,3 и 4 от ДР на Търговски закон с наемодателя;

– Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни;

– Нотариално заверено пълномощно, в случай на упълномощаване.

8.2. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Оглед на имотите, предмет на търга, се извършва при поискване от потенциалните участници в търга, като конкретната дата и час на огледа се уговаря с лицето за контакти от страна на Наемодателя.

10. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА НС-19-2020

Лице за контакти и допълнителна информация: тел: 0417/ 8-33-05, вътр. 41 – 75, Даниела Желева – ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

(Visited 1 times, 1 visits today)

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!