Мини Марица изток дава 356 744 лева за ремонт на покрив и сграда

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД
Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0004
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Начин на възлагане/пазарни консултации: Публично състезание
Обект на поръчката: Строителство
Наименование: Ремонт на покрив и сграда в у-к „Вулканизации“ в рудник „Трояново-3“
Кратко описание/документация: Ремонт на покрив и сграда в у-к „Вулканизации“ в рудник „Трояново-3“, целящ за подобряване на хигиенно-битовите условия на работниците, съобразно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.
Прогнозна стойност (без ДДС): BGN 356 744,03
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: Краен срок за подаване: 23 февруари 2021 (вторник), 23:59

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!