Повече сгради да бъдат включени за саниране предвиждат промени в критериите

Изменят се критериите за допустимост на сградите за безвъзмездна помощ по Националната програма, с които се разшири техния обхват. На заседанието на Министерския съвет от 27 януари 2016 г. бяха приети изменения в ПМС 18 / 2015, с което се изменят критериите за допустимост на сградите за безвъзмездна помощ по Националната програма, с които се разшири техния обхват.

Освен досега допустимите, възможност за финансиране ще получат още два типа жилищни сгради:
– строените по индустриален способ: едропанелно жилищно строителство (ЕПЖС), пакетно-повдигани плочи (ППП), едроплощен кофраж (ЕПК), пълзящ кофраж и разновидностите им – на три или повече етажа от ми-нимум шест до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;
– масивни жилищни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г. на три или повече етажа с шест или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение.

Тези сгради са допустими за финансиране по Националната програма, само ако попадат извън обхвата на проектните предложения на общините по приоритетна ос 1 и приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Предвидени са правила за приоритизиране, които предвиждат предимство за най-старите и големи панелни сгради, сгради с доказани сериозни конструктивни проблеми, застрашаващи живота на живущите в тях. следва да се търси компактен ефект от дейностите – например, насочване към целева група сгради в определени квартали и др.

При оценката на подадените заявления през 2016 г. общините трябва да третират с приоритет многофамилните жилищни сгради, строени по индустриален способ, като предимство се дава първо на сградите над 36 самостоятелни обекта, а след това на тези под 36 самостоятелни обекта, строени по индустриален способ.

За 2016 г. се предвижда общините да разглеждат и одобряват заявления от всички допустими сгради по програмата при спазване изискването за отдаване на приоритет по гореописания ред. Подписването на договори за целево финансиране ще се извършва съобразно разполагаемия финансов ресурс.

Предвидено е изпълнението на дейности по сградите, които ще бъдат одобрени и ще имат подадени искания към Българската банка за развитие, за сключване на договори за целево финансиране през 2016 г., да започне едва през 2017 г., след като са сключени договорите за целево финансиране и след като:
– бъдат приключени дейностите по всички сгради със сключени договори през 2015 г.
– при наличен финансов ресурс по програмата.

В рамките на националната програма ще бъдат включени за финансиране през 2016 г. и многофамилни жилищни сгради, които са одобрени по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013, но за които към 31.12.2015 г. не са извършени строителни и монтажни работи.
Планира се среща с управители на регистрирани сдружения в Стара Загора, които не са подали заявления за интерес и финансова помощ за участие в Националната програма. Те ще получат разяснения за процедурите от отговорния екип на общинската администрация.


image0 (9K)